Detall

Tècnic/a d'administració general


 • Descripció

  Tècnic/a d'administració general


 • Organisme

  Manises
  Plaça del Castell, 1
  Tel:961545116
  Fax:961520453


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Taxa ordinària


  50,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa ha de fer-se efectiu mitjançant autoliquidació segons el model d'imprés 073 que es troba a la disposició de les persones interessades en la pàginahttp://www.manises.es/va/ayto/salutacio (apartat "Autoliquidacions"), on s'ha d'indicar clarament el lloc al qual s'aspira i la identificació de l'aspirant.

  Les quotes ingressades només seran retornades als aspirants que no siguen admesos en el procediment selectiu per la falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi, i, així mateix, als que renuncien a prendre part en aquest procediment abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  Estan exempts del pagament de la taxa:
  - Les persones que es troben en situació de desocupació i que, a més, no perceben rendes superiors en còmput mensual al salari mínim interprofessional. Aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant la presentació del certificat de situació laboral expedit pel servei públic d'ocupació que corresponga o document anàleg. D'altra banda, el nivell de renda s'ha d'acreditar per mitjà d'una declaració responsable en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional.
  - Les persones amb diversitat funcional que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  Aquesta situació s'ha d'acreditar amb el certificat expedit per l'organisme públic competent en la matèria, així com les persones que formen part de famílies nombroses en els termes de l'art. 12.1 de la Llei 40/2003, de protecció de la família nombrosa.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Denominació: personal tècnic d'Administració General.
  - Grup: A.
  - Subgrup: A1.
  - Escala: Administració General.
  - Subescala: tècnica.
  - Règim jurídic: funcionarial.
  - Sistema de selecció: concurs oposició per torn lliure.


 • Documentació / Informació

  L'imprés de sol·licitud pot obtindre's en la seu electrònica de l'Ajuntament de Manises
  (https://manises.sedipualba.es/default.aspx) i en la pàgina web www.manises.es.

  Les instàncies han de dirigir-se al/la Sr./Sra. Alcalde/ssa-President/a d'aquest ajuntament. Per a ser admés/esa, serà suficient, a més de la instància, aportar l'abonament dels drets d'examen (o la justificació de les circumstàncies que motiven el no abonament).


 • Lloc de presentació

  Les instàncies han de presentar-se en:
  - Preferentment, per via telemàtica, en la seu electrònica de l'Ajuntament de Manises (https://manises.sedipualba.es).
  - El registre general d'entrada de l'Ajuntament de Manises (pl. Castell, 1),
  - Mitjançant algun dels mètodes que es determinen en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.manises.es/va/ayto/recursos-humanos


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar