Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Gata de Gorgos
  C/. Duquessa d'Almodóvar, 3
  Tel:965756089
  Fax:965756635


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre el títol de Batxillerat Superior, d'acord amb el sistema educatiu actual, establit pel Marc espanyol de qualificació per a l'educació superior.
  c) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establides en l'annex II de l'apartat A de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic. I tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  d) Tindre complits 18 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació.
  e) No tindre cap inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  f) No tindre antecedents penals.
  g) Tindre els permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  h) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  90,00 €


  Descripció de la taxa

  El document corresponent a la taxa podrà obtindre's d'una de les dues maneres següents:
  1) Personalment, a l'ajuntament, carrer de la Duquessa d'Almodóvar, número 3, 03740 Gata de Gorgos.
  2) Per mitjà d'un ingrés o d'una transferència bancària en el compte obert en l'entitat BANC DE SABADELL - Gata de Gorgos, amb l'IBAN següent: ES51 0081 1058 1200 0103 6014 (s'hi han d'indicar el nom i els cognoms de l'aspirant, i la plaça a la qual opte).


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la selecció/provisió en propietat d'una plaça d'agent de la Policia Local, escala d'Administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local, enquadrada en l'escala bàsica, corresponent al subgrup C1 de titulació, seleccionada per torn lliure corresponent a l'OOP2019, PM017.


 • Documentació / Informació

  Les persones que desitgen participar en el procés selectiu han de presentar una instància de sol·licitud dirigida a l'alcaldessa presidenta de la corporació, en el format que es trobarà a la disposició dels interessats en el Registre General de l'Ajuntament.

  En la instància, els aspirants han de formular una declaració expressa que indique que compleixen tots i cada un dels requisits que consten en les respectives bases específiques, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, i hi han d'adjuntar:
  a) Justificant del pagament dels drets d'examen.
  b) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  c) Sobre tancat, que podrà ser lacrat, amb documentació acreditativa dels mèrits que ha al·legat l'aspirant per mitjà de l'original o la còpia compulsada. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament. Les instàncies podran presentar-se igualment de la manera que es determina en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de l'Administració pública.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://gatadegorgos.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar