Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Benicàssim/Benicasim
  Médico Segarra, 4
  Tel:964300962
  Fax:964303432


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Modificació de les bases)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  · No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  · No tindre antecedents penals.
  · Tindre el títol de Batxiller o, si escau, la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  · Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  · Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  · Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  · No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.
  · Tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i d'1,58 metres les dones, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria tercera del Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell, sobre l'establiment de les bases i els criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  S'exigirà en règim d'autoliquidació. Els subjectes passius han de practicar l'autoliquidació en els impresos habilitats a aquest efecte per l'Administració municipal i fer-ne l'ingrés en les entitats bancàries autoritzades abans de presentar la sol·licitud d'inscripció, no s'admetrà el pagament fora d'aquest termini.
  El Servei d'Informació Ciutadana facilitarà aquesta autoliquidació a les persones aspirants, bé presencialment o a través de correu electrònic.


 • Exempció / Reducció taxes

  En el cas que l'aspirant siga membre d'una família nombrosa, s'aplicarà una reducció del 20 % sobre la tarifa prevista en l'apartat primer, de manera que la quantitat serà de 40 euros (quaranta euros). La condició de membre d'una família nombrosa s'acreditarà mitjançant la presentació del títol en vigor expedit per la Generalitat Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Una plaça vacant es cobrirà per torn lliure, mitjançant el sistema d'oposició, i l'altra, mitjançant el torn de mobilitat, per concurs.
  Prèviament a la realització del procediment per torn lliure, l'Ajuntament haurà resolt la convocatòria del concurs per mobilitat (article 4.3 Decret 153/2019, de 12 de juliol). Les places que queden desertes pel torn de mobilitat incrementaran les vacants que cal cobrir pel torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en aquestes proves selectives ha de presentar una sol·licitud de dirigida a la Senyora Alcaldessa de l'Ajuntament, en la qual ha de fer una declaració expressa en què faça constar que reuneix tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.
  Aquests documents estaran a la seua disposició en el Servei d'Informació Ciutadana (SIC) de l'Ajuntament de Benicàssim i en la pàgina web municipal (www.benicassim.es), en la pestanya destinada a "Ocupació pública".
  La sol·licitud, segons el model oficial, ha d'estar signada per la persona aspirant. La falta de signatura comportarà l'exclusió.
  Els aspirants al torn lliure han de presentar amb la instància (annex V):
  a) Còpia del DNI en vigor.
  b) Còpia de la titulació exigida.
  c) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen i, si és el cas, la documentació acreditativa de les bonificacions en la forma que es regula en la base quarta.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, en horari de registre i atenció al públic. També podran presentar-se en les altres formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ayto.benicassim.es/ayuntamiento/ca/1348/Treball-public


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar