Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Zelador/a d'Escola Infantil. Procediment d'estabilització d'ocupació temporal.


 • Descripció

  Zelador/a d'Escola Infantil. Procediment d'estabilització d'ocupació temporal.


 • Organisme

  Alcoi/Alcoy
  Plaça d'Espanya, 1
  Tel:965537100
  Fax:965537161


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'art. 57 del TREBEP. Per a les places de naturalesa laboral, la participació del personal immigrant s'ha d'ajustar al que es disposa en la normativa sobre estrangeria.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i per a les quals haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació exigida per a la plaça a què s'opte, o complir les condicions per a obtindre-la abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estan exempts del pagament de la taxa aquells subjectes passius que es troben en alguna de les situacions següents:
  - Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %, segons un certificat emés per l'IMSERSO, el qual s'ha d'adjuntar a la instància de sol·licitud.
  - Les persones inscrites en l'INEM com a demandants d'ocupació, no subsidiaris, segons un certificat emés per l'INEM, el qual s'ha d'adjuntar a la instància de sol·licitud.

  BONIFICACIONS
  Gaudiran d'una bonificació del 50 % aquells subjectes passius, membres de famílies nombroses o monoparentals que tinguen reconeguda aquesta condició.

  No es concediran més exempcions o bonificacions que les expressament previstes en les lleis o les que es deriven de l'aplicació dels tractats internacionals.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de presentar, preferentment, per via electrònica.
  Les sol·licituds en paper s'han de fer omplint la instància en el model oficial que facilitarà el registre general d'aquest ajuntament.

  Cal adjuntar a la sol·licitud:
  - Resguard acreditatiu de pagament de la taxa per dret d'examen.
  - Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fase de concurs.

  Les persones interessades a participar en el procés selectiu que es regula en aquestes bases han de prestar el seu consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal que es recullen en la sol·licitud, la incorporació d'aquestes al fitxer de dades de caràcter personal corresponent i la seua publicació en butlletins oficials, taulers d'anuncis, seu electrònica i, en general, en qualsevol mitjà que s'utilitze per a comunicar els resultats parcials o definitius del procés selectiu i per a preparar i dur a terme les proves corresponents a aquest procés de manera correcta.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  Les persones amb grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % que ho sol·liciten, han de formular una petició concreta en la sol·licitud de participació en la qual es reflectisquen les necessitats específiques que tenen per a accedir al procés de selecció en igualtat de condicions. Amb la finalitat que el tribunal puga resoldre amb objectivitat la sol·licitud plantejada, l'interessat ha d'adjuntar un dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de valoració que li va dictaminar el grau de minusvalidesa.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar, preferentment, per via electrònica. La presentació de la sol·licitud per via electrònica s'ha de fer en el registre electrònic general de l'Ajuntament d'Alcoi, o en la resta de registres electrònics de qualsevol administració pública.

  Per a la presentació de les sol·licituds en paper, cal omplir la instància en el model oficial i presentar-la posteriorment en el registre general de l'Ajuntament o de la manera que s'estableix en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.alcoi.org/va/areas/recursos_humanos/oposiciones.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar