Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Operador/a-recepcionista. CONSOLIDACIÓ - Torn reservat per a persones amb diversitat funcional


 • Descripció

  Operador/a-recepcionista. CONSOLIDACIÓ - Torn reservat per a persones amb diversitat funcional


 • Organisme

  Benifaió
  Plaza Mayor, 15
  Tel:961781019
  Fax:961794138


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que permeta l'accés a l'ocupació pública.
  2. Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que puga establir-se en la Llei.
  3. Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  4. Tindre diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que siga compatible amb les funcions que s'han d'exercir.
  5. No haver sigut separat/ada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. Si es tracta persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes, en el seu estat' l'accés a l'ocupació pública.
  5. Tindre el Certificat d'Escolaritat o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Les titulacions obtingudes a l'estranger s'han de justificar amb la documentació que n'acredite l'homologació. El títol s'ha d'aportar en el moment de la sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i la disposició transitòria tercera de Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.


 • Taxa ordinària

  12,02 €


  Descripció de la taxa

  S'han d'ingressar en autoliquidació en el compte corrent de l'Ajuntament en Bankia: ES67 2038 6109 2364 0000 0884. En l'ingrés, s'ha de fer constar el nom, els cognoms i el DNI de l'interessat, així com el nom del procés selectiu.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la provisió d'una plaça d'operador recepcionista de l'Ajuntament de Benifaió, enquadrat en l'escala d'Administració general, subescala subalterna, agrupació professional, vacant en la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament per consolidació d'ocupació temporal igual o superior al 33 %.
  Implicarà la constitució d'una borsa de treball per al lloc convocat d'operador-recepcionista per a persones amb diversitat funcional. La bossa tindrà una duració màxima de dos anys i es podrà prorrogar únicament el temps necessari per a constituir una borsa nova que no podrà ser superior a sis mesos.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en la convocatòria s'han de presentar segons el model de l'annex I.
  La instància-model es facilitarà a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, situada a la plaça de l'Ajuntament, núm. 15, de 9 a 14 hores.
  La instància ha d'anar acompanyada de:
  · Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  · Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  · Còpia de l'ingrés de la taxa per concurrència a les proves selectives.
  · Document acreditatiu de la diversitat funcional de grau igual o superior al 33 %.

  El tribunal qualificador establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans durant el procés selectiu (article 59.2 del TREBEP). A aquest efecte, les persones interessades han de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació (annex I).


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Ajuntament o de la manera que es determina en l'article 16.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://benifaio.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar