Detall

Tècnic/a d'administració general. Estabilització d'ocupació temporal


 • Descripció

  Tècnic/a d'administració general. Estabilització d'ocupació temporal


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de grau en Dret, en Ciències Polítiques i de l'Administració, en Economia, en Administració i Direcció d'Empreses, en Ciències del Treball, en Ciències Actuarials i Financeres, en Gestió i Administració Pública, en Finances i Comptabilitat, o en les titulacions que corresponguen d'acord amb el vigent sistema de titulacions o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea així com, siga quina siga la seua nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i les espanyoles i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública com a personal funcionari també s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat/ada del servei per un expedient disciplinari o inhabilitat/ada, en els termes establits en l'article 56.1.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  e) Estar en possessió de la titulació exigida.


 • Taxa ordinària

  21,00 €


  Descripció de la taxa

  Amb el document "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació", ja omplit i imprés, s'ha d'efectuar el pagament dels drets d'examen, en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.

  Els drets d'examen esmentats només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part d'aquest.


 • Places

  Nombre de places

  10

  Descripció de les places

  Les bases generals tenen per objecte establir les normes per les quals s'ha de regir el procés de selecció per a la provisió de deu places de tècnic/a d'administració general, vacants en la plantilla de funcionaris i funcionàries de l'Excm. Ajuntament de Castelló, que pertanyen a l'oferta d'ocupació pública extraordinària per a l'exercici 2018, en execució del procés d'estabilització de l'ocupació temporal.
  Les places convocades es corresponen amb els següents llocs de treball:
  - Cap del Negociat de Patrimoni.
  - Cap del Negociat Administratiu del Ple.
  - Tècnic/a d'administració general del Negociat Administratiu d'Ordenació Urbanística i Territorial.
  - Cap del Negociat Administratiu de l'Àrea de Seguretat.
  - Cap del Negociat de Contractació de Serveis Públics.
  - Tècnic/a d'administració general de la secció de Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans.
  - Tècnic/a d'administració general del Negociat de Fiscalització.
  - Cap de Negociat de Participació Ciutadana - adjunt/a de secció.
  - Tècnic/a d'administració general del Negociat Administratiu de Control Urbanístic i Llicències.
  - Tècnic/a d'administració general del Patronat Municipal de Turisme de Castelló de la Plana.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en aquestes proves selectives ha de presentar omplit el document de "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés a la funció pública. Autoliquidació", conforme al model oficial, que s'ha d'imprimir des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es). Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu, que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.
  En les dependències de l'Excm. Ajuntament de Castelló (punts d'informació multimèdia), es posaran a la disposició de les persones interessades que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a aquesta pàgina web, omplir i imprimir el document.

  Per a ser admeses i prendre part en les proves selectives, les persones sol·licitants han de manifestar en les seues instàncies que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.

  Les persones aspirants amb minusvalideses han de fer-ho constar en la sol·licitud de participació en la convocatòria i ho han d'acreditar posteriorment si obtingueren plaça mitjançant l'oportuna certificació de l'òrgan administratiu competent.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament (pl. Major, 1) o en els registres de les juntes de districte Nord (pl. Primer Molí), Districte Sud (c/ Ricardo Catalá cantó amb c/ Joaquín Márquez), Districte Est (av. Germans Bou, 27), Districte Oest (pl. Lagunas de Ruidera, s/n - Mas Blau) i Districte Marítim (passeig Buenavista, 28), o en la forma prevista en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?id=val&cod1=9&cod2=93


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar