Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Onda
  El Pla, 1
  Tel:964600050
  Fax:964604133


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8912, de 24/09/2020).

  . 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8.954, de 17/11/2020).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).


 • Requisits generals

  TORN LLIURE.
  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  - No tindre antecedents penals.
  - Estar en possessió del títol de Batxiller o, si escau, de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  - Tindre com a mínim díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.


 • Taxa ordinària

  18,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets s'ha d'efectuar mitjançant la corresponent autoliquidació, que s'ha d'ingressar en les entitats col·laboradores que s'hi indiquen a aquest efecte. Aquesta autoliquidació podrà obtindre's a través de l'oficina del SAT o a través de l'enllaç següent https://autoliquidaciones.onda.es


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que figuren com a demandants d'ocupació en la data de publicació de la convocatòria, amb la prèvia acreditació d'aquesta circumstància mitjançant un certificat o equivalent emés pels serveis públics d'ocupació, que cal adjuntar a la sol·licitud de participació en les proves selectives.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Places incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament d'Onda de 2018 (BOP de Castelló núm. 150, de 15 de desembre, i DOCV núm. 8453, de 28 de desembre de 2018; i modificacions publicades en el BOP de Castelló núm. 66, de 23 de maig, i DOCV núm. 8567, d'11 de juny de 2019) i en l'oferta extraordinària d'ocupació pública 2019 (BOP de Castelló núm. 62, de 14 de maig de 2019, DOGV núm. 8564, de 6 de juny de 2019).

  - Torn lliure: 2 places mitjançant oposició, de les quals 1 plaça es reserva a dones.
  - Torn de mobilitat: 1 plaça mitjançant concurs.

  1. Naturalesa: funcionari/ària de carrera
  2. Característiques:
  - Escala: administració especial.
  - Subescala: serveis especials.
  - Classe: policia local i els seus auxiliars
  - Categoria: Agent
  - Grup: C
  - Subgrup: C1


 • Documentació / Informació

  Les persones que desitgen participar en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar telemàticament, a través del portal d'administració electrònica de l'Ajuntament (https://seu.onda.es), mitjançant el model de sol·licitud normalitzat específic "sol·licitud proves selectives".

  Per a ser admesos i, si és el cas, participar en les proves selectives corresponents, els aspirants han de presentar una declaració responsable en la qual manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment en cas que siguen seleccionats.

  La sol·licitud ha d'estar signada per la persona aspirant. La falta de signatura comportarà l'exclusió. Aquesta s'ha d'acompanyar del justificant d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Telemàticament, a través del portal d'administració electrònica de l'Ajuntament (https://seu.onda.es)


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.onda.es/ond/web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=169


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar