Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Agent de Policia Local. (Procés de consolidació d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Agent de Policia Local. (Procés de consolidació d'ocupació temporal)


 • Organisme

  Monòver/Monóvar
  Plaça de la Sala, 1
  Tel:966960311
  Fax:965470955


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [nou termini])

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  d) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  180,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de la taxa s'ha d'efectuar mitjançant una transferència bancària al compte BANC SABADELL NÚM. DE COMPTE ES26 0081 1023 5100 0102 6409).


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS
  1. Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que tinguen la condició de membre de família nombrosa en la data en què finalitze el termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu. Els percentatges de bonificació seran els següents, conforme a les categories de família nombrosa establides per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses i el seu Reglament aprovat pel RD 1621/2005:
  - Categoria general: 50 % de bonificació en la quota íntegra.
  - Categoria especial: 100 % de bonificació en la quota íntegra.
  Les persones beneficiàries han d'adjuntar a la instància de sol·licitud de participació en les corresponents proves, la fotocòpia del títol de família nombrosa, degudament compulsada.

  2. Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius següents:
  - Les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, els quals han d'adjuntar a la sol·licitud el certificat acreditatiu d'aquesta condició.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Seran requisits per al gaudi de la bonificació que, en el termini indicat, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació se sol·licitarà en l'oficina dels serveis públics d'ocupació, document que haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud.
  - Les persones que manquen de rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. Quant a l'acreditació de les rendes es realitzarà mitjançant l'aportació en còpia de la declaració anual de l'IRPF d'aquella part corresponent a ingressos del contribuent de l'any anterior de què es tracte, o certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l'IRPF, document que haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en aquest procés selectiu han d'estar degudament omplides. Els aspirants han de manifestar que compleixen totes les condicions i els requisits exigits en la base tercera, referits al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies i s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament.

  A la instància s'ha d'acompanyar la fotocòpia del DNI del sol·licitant i el justificant de l'abonament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.monovar.es/convocatoria-plaza-policia-local/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar