Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

Administratiu/iva


 • Descripció

  Administratiu/iva


 • Organisme

  Mancomunidad "Baix Maestrat"
  Tel: 964495505
  Fax:964495478


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  · Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei dels estatuts bàsics de l'empleat públic, aprovats pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  · Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  · Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  · Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  · No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  · Estar en possessió del permís de conduir B, disponibilitat de vehicle i estar en disposició de realitzar els desplaçaments necessaris per al desenvolupament de les activitats pròpies del lloc de treball.
  · Tindre la titulació i, si escau, l'experiència exigida en la base núm. 2 de la convocatòria.
  https://baixmaestrat.sedelectronica.es/?x=wKvaQeeJ7eW0duhqr86BGw


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és la selecció d'un lloc de treball per a administratiu/iva de Serveis Socials i Oficina PANGEA, així com per a regular la constitució i el funcionament d'una borsa d'ocupació temporal per a aquest perfil, per a l'equip base dels serveis socials de la Mancomunitat Baix Maestrat, per a la contractació de personal laboral temporal.
  La Mancomunitat Baix Maestrat està conformada pels municipis de Càlig, Traiguera, Rossell, Canet lo Roig, La Jana i San Rafael del Río.
  La Mancomunitat Baix Maestrat té la seua seu a Traiguera, sense perjudici de poder-se exercir les funcions en qualssevol dels municipis mancomunats.

  La modalitat del contracte de treball serà laboral temporal, amb la jornada al 80 % i fins al 31 de desembre de 2020 com a mínim, en un horari que s'adaptarà a les necessitats del servei.
  El sistema selectiu serà el de concurs, amb valoració de mèrits (annex I) i una entrevista que versarà sobre el contingut de la proposta tècnica que s'ha de presentar el detall de la qual es recull en l'annex I de les bases.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a requerir prendre part en aquest procés de selecció, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les bases generals per al lloc al qual s'opte, s'han de dirigir al Sr. President de la Mancomunitat.
  Per a ser admeses i, si escau, prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de presentar una declaració responsable en què manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, així com la resta de documentació que s'assenyala a continuació:
  1. Declaració responsable de l'aspirant que indique el compliment dels requisits exigits legalment. S'ha de presentar d'acord amb el model annex II.
  2. Fotocòpia del DNI/NIE o equivalent, i, si escau, passaport, degudament compulsada.
  3. Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en les presents bases, o de la documentació que acredite l'experiència exigida com a requisit de participació.
  4. Fotocòpies compulsades dels mèrits al·legats.
  5. Informe de vida laboral actualitzat.
  6. Currículum.
  7. Proposta tècnica de desenvolupament de les funcions prevista per al lloc.
  8. Full d'autobaremació segons el model inclòs en la sol·licitud.


 • Lloc de presentació

  Preferentment, a través de la seu electrònica de la Mancomunitat (https://baixmaestrat.sedelectronica.es/ "Instància General") o en la seu presencial de la Mancomunitat de Traiguera (c/ Major, núm. 17 - 12330 Traiguera) o en qualssevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://baixmaestrat.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar