Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Convocatòria de proves selectives d'accés al cos superior tècnic de seguretat i salut en el treball de l'Administració de la Generalitat, A1-09, sector administració especial, convocatòria 80/18, torn de promoció interna.


 • Descripció

  Convocatòria de proves selectives d'accés al cos superior tècnic de seguretat i salut en el treball de l'Administració de la Generalitat, A1-09, sector administració especial, convocatòria 80/18, torn de promoció interna.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8742, de 18/02/2020).


 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol d'Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Arquitectura, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Forestal, Enginyeria d'Organització Industrial, Enginyeria Química o Enginyeria de Mines, o bé, títol universitari de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o tindre complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que l'acredite.

  A més de la titulació universitària del paràgraf anterior, les persones aspirants hauran d'acreditar la formació com a tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals a través d'una titulació o certificat que acredite que estan habilitades per a dur a terme les funcions de nivell superior que es preveuen en l'article 37 del Reglament dels serveis de prevenció, Reial decret 39/1997, de 17 de gener.


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos objecte d'aquesta convocatòria.


 • Requisits generals

  Per a l'admissió a aquestes proves selectives, caldrà complir els requisits següents:

  1. Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos o escales als quals es fa referència en el present apartat per a cada una de les modalitats i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys en el cos o l'escala des del qual s'accedeix, tal com estableix l'article 119 de l'LOGFPV.

  Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran, en cada cas, la procedència següent:

  - Modalitat A: Promoció interna vertical: prevista per al personal funcionari de carrera que pertanga al cos A2-05 (cos superior de gestió en seguretat i salut en el treball de l'Administració de la Generalitat, de l'annex I de l'LOGFPV).
  - Modalitat B: promoció interna horitzontal: prevista per al personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A1 de l'annex I de l'LOGFPV, excepte l'A1-09).
  - Modalitat C: promoció interna mixta: prevista per al personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del subgrup A2 de l'annex I, de l'LOGFPV, excepte el A2-05).

  El personal funcionari de carrera que no s'haja pogut integrar en els cossos que estableix l'annex I de l'LOGFPV podrà, igualment, accedir al subgrup A1-09, mitjançant la promoció interna mixta, si pertany al subgrup A2 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup A1.

  2. Estar en possessió d'un títol d'Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Arquitectura, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Forestal, Enginyeria d'Organització Industrial, Enginyeria Química o Enginyeria de Mines, o bé, títol universitari de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o tindre complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

  A més de la titulació universitària del paràgraf anterior, les persones aspirants han d'acreditar la formació com a tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals a través d'una titulació o certificat que acredite estar habilitat per a realitzar les funcions de nivell superior previstes en l'article 37 del Reglament dels serveis de prevenció, Reial decret 39/1997, de 17 de gener, que s'ha de justificar per qualsevol de les formes següents:

  A) Mitjançant l'acreditació de la formació per la universitat per a exercir les funcions de nivell superior segons l'article 37.2 del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

  B) Certificació expedida per una entitat pública o privada que haja tingut capacitat per a desenvolupar activitats formatives en aquesta matèria i compte amb autorització de l'autoritat laboral competent després d'haver realitzat un curs de 600 hores i amb el contingut previst en l'annex VI del Reglament dels serveis de prevenció, d'acord amb la disposició addicional primera del Reial decret 337/2010, de 19 de març, que modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

  No obstant això, de conformitat amb el que s'estableix en la disposició transitòria quinzena de l'LOGFPV, el personal que no tinga la titulació específica exigida per a l'accés al cos o l'escala en què es classifique el lloc, que haja exercit com a personal temporal, per haver sigut modificat en aplicació del que disposa l'apartat primer de la disposició addicional tercera de la llei esmentada, podrà participar en les convocatòries dels procediments selectius a aquest cos o escala corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels exercicis 2017 a 2020, sempre que estiguen en possessió d'una titulació del nivell exigit per a l'accés al grup o subgrup de classificació professional del cos o l'escala convocat.

  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

  Les condicions per a l'admissió a aquestes proves s'han de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de presa de possessió.

  L'administració podrà requerir, en qualsevol moment, les persones aspirants perquè acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com, la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d'aportar en aquest procés selectiu.

  Si els requisits no foren acreditats o els documents no foren aportats, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.


 • Exempció / Reducció taxes

  1. Bonificacions:

  a) La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics tindrà una bonificació del deu per cent de la quota íntegra, que s'aplicarà de manera automàtica en realitzar el pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud.

  b) Les persones que acrediten que formen part d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general tenen una bonificació del 50 % de la quota íntegra acumulable a la fixada en l'apartat a anterior. A aquest efecte, han d'assenyalar l'apartat de "Bonificacions" de la sol·licitud telemàtica i aquesta s'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

  2. Exempcions. Estan exemptes del pagament de la taxa:

  a) Les persones que acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %. S'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i si s'ha assenyalat l'apartat "Exempcions" de la sol·licitud telemàtica.

  b) Les persones que acrediten que formen part d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. S'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i si s'ha assenyalat en l'apartat d'exempcions "Família nombrosa especial" de la sol·licitud telemàtica.

  c) Les dones víctimes d'actes de violència sobre la dona, que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com les persones que acrediten trobar-se en situació d'exclusió social mitjançant el corresponent document expedit per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. S'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i si s'ha assenyalat l'apartat "Altres" de la sol·licitud telemàtica.


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  Llocs corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds s'han de tramitar per via electrònica; a aquest efecte, és necessari estar registrat per utilitzar el sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve o tindre un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, tal com es recull en l'annex III d'aquesta convocatòria i s'ha d'omplir a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat,http://sede.gva.es (cercador d'ocupació pública, descripció: 80/18, tramitar amb certificat) i s'ha de fer el pagament telemàtic de la taxa.

  No seran admeses i, conseqüentment, quedaran excloses del procés selectiu, les persones que hagen abonat la taxa però no hagen registrat la sol·licitud electrònicament, sense perjudici del que s'indica en l'apartat següent.

  Quan, per motius tècnics no imputables a les persones interessades a participar en el present procediment selectiu, que hagen abonat la taxa corresponent de manera telemàtica, no siga possible completar el procés de signatura i registre de la sol·licitud de manera electrònica i, conseqüentment, no figuren en la llista provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves, aquestes han d'esmenar la seua sol·licitud en la forma prevista en la base 6.3 d'aquesta convocatòria.

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Els aspirants amb diversitat funcional que requerisquen mesures d'adaptació per a la realització de l'exercici, en l'ompliment de la sol·licitud, han d'observar les prescripcions següents:

  1. Indicar en la sol·licitud el tipus de diversitat funcional que tenen i assenyalar el que siga procedent en cada cas, segons siga: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial.
  2. Concretar el tipus de mesures que requerisquen i fer constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud les que necessiten, de les que hi figuren i que són les següents:
  1. Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.
  2. Ampliació del temps de durada de la prova. Per a l'aplicació d'aquesta mesura, les persones aspirants han de presentar, obligatòriament, un certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el temps d'ampliació que necessita, expressat en nombre de minuts.
  3. Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari per dificultat de visió.
  4. Necessitat d'intèrpret, a causa de diversitat funcional auditiva.
  5. Sistema Braille d'escriptura o ajuda d'una persona per invidència.
  6. Altres, amb l'especificació de quines en la casella corresponent.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar electrònicament, d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 3/2017; a aquest efecte, cal estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i de signatura electrònica Cl@ve o disposar d'un certificat digital de signatura electrònica o DNIe, tal com recull l'annex III d'aquesta convocatòria; han d'omplir-se per mitjà del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat Http://sede.gva.es (cercador d'ocupació pública, descripció: 80/18, tramitar amb certificat) i s'ha de fer el pagament telemàtic de la taxa.

  La presentació electrònica requereix el compliment successiu dels passos següents:

  a) L'ompliment i la inscripció en línia.
  b) El pagament electrònic de la taxa corresponent.
  c) El registre electrònic de la sol·licitud.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=73054


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/18/pdf/2020_1418.pdf


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar