Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Arquitectes tècnics


 • Descripció

  Arquitectes tècnics


 • Organisme

  Vinaròs
  Plaça Parroquial, 12
  Tel:964407700
  Fax:964407701


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, o estrangera en els termes que s'estableixen en l'art. 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques del lloc de treball objecte de la convocatòria.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que es desenvolupen en el cas del personal laboral que haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Estar en possessió del títol exigit.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ha de fer efectiu en règim d'autoliquidació, per mitjà de l'imprés establit a aquest efecte per l'Ajuntament de Vinaròs, que estarà a la disposició dels aspirants en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OIAC).


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en la convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament i s'ha d'utilitzar la instància model que es facilitarà als aspirants en la seu electrònica de l'Ajuntament.

  Per a ser admeses, les persones aspirants han d'adjuntar a les instàncies:
  - Declaració responsable en què manifesten que reuneixen tots i cadascun dels requisits de la convocatòria (base quarta), referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds. Aquests s'hauran d'acreditar posteriorment, en el cas que les persones siguen seleccionades. Així mateix, cal assenyalar el procés selectiu al qual es concorre.
  - Fotocòpia del DNI i de la titulació exigida.
  - Document acreditatiu del pagament de la taxa per drets d'examen.
  - La documentació, degudament compulsada o amb codi de verificació, acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant en la fase de concurs, a la qual s'ha d'adjuntar el full d'autobaremació que figura com a annex I d'aquestes bases.
  No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en el moment de presentació de les instàncies.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar telemàticament en la seu electrònica de l'Ajuntament de Vinaròs:
  (www.vinaros.es).
  No obstant això, també es podran presentar en l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) de l'Ajuntament de Vinaròs o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.vinaros.es/va/contenido/ocupacio-i-economia-local/oferta-publica-ocupacio/borsa-treball-arquitectes-tecnics


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar