Detall

Agent de la Policia Local (procés de consolidació d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Agent de la Policia Local (procés de consolidació d'ocupació temporal)


 • Organisme

  Novelda
  Plaza España, 1
  Tel:965602690
  Fax:965605900


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  2. No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  3. No tindre antecedents penals.
  4. Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  5. Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  6. Tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  7. Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  8. Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  9. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han de satisfer els drets d'examen quan presenten la sol·licitud.
  Aquest ingrés podrà efectuar-se directament o mitjançant transferència bancària en:
  Entitat: BANKIA
  IBAN: ES31 2038 9625 2864 0000 0281
  Titular: Ajuntament de Novelda

  Els drets d'examen esmentats només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part d'aquest.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcaldia de la corporació. S'ha de facilitar en la seu electrònica municipal un model d'instància (https://seu.novelda).

  En el moment de la sol·licitud, els/les aspirants han de presentar una declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents dels de l'Ajuntament de Novelda han de remetre còpia d'aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent: dpto.recursos.humanos@novelda.net

  Les sol·licituds també es podran presentar a través de la seu electrònica.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://novelda.es/informacio-al-ciutada/processos-personal?lang=va


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar