Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Novelda
  Plaza España, 1
  Tel:965602690
  Fax:965605900


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Modificació de les bases)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  TORN LLIURE
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Tindre el títol de batxiller o, si és el cas, la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, que regula el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'estableixen mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han de satisfer els drets d'examen quan presenten la sol·licitud.
  Aquest ingrés podrà efectuar-se directament o mitjançant transferència bancària en:
  Entitat: BANKIA
  IBAN: ES31 2038 9625 2864 0000 0281
  Titular: Ajuntament de Novelda

  Els drets d'examen esmentats només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part d'aquest.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 3 places.
  - Torn de mobilitat: 3 places.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés selectiu s'han de dirigir a l'Alcaldia de la corporació. S'ha de facilitar en la seu electrònica municipal un model d'instància (https://seu.novelda).

  En el moment de la sol·licitud, els/les aspirants han de presentar una declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.

  Els aspirants que es presenten pel torn lliure han de manifestar en la instància que, en cas de superar el procés selectiu, autoritzen que l'Ajuntament sol·licite davant de l'organisme competent el certificat d'antecedents penals, a fi de comprovar el compliment del que s'exigeix en el punt g de la base 3.1 d'aquestes bases.


 • Lloc de presentació

  En el registre general d'aquest Ajuntament, seu electrònica o en qualsevol de les formes que determinen l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://novelda.es/informacio-al-ciutada/processos-personal?lang=va


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar