Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Oficial de primera en obres (codi 34AUPL14)


 • Descripció

  Oficial de primera en obres (codi 34AUPL14)


 • Organisme

  Massanassa
  Plaça de les Escoles Velles, 1
  Tel:961255500
  Fax:961251754


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea. Igualment es podrà aplicar, independentment de la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents, o als del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques corresponents a la plaça que s'ha de cobrir, així com no tindre cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca el normal desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball. Els qui tinguen la condició de discapacitats han d'acreditar, amb caràcter previ a l'inici del procediment de selecció, la seua aptitud en la forma determinada en l'article 38.2 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, i en cas contrari no seran admesos.
  c) No trobar-se incurs en cap causa d'incompatibilitat o d'incapacitat de les establides legalment.
  d) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Trobar-se en possessió del títol de Graduat en ESO, Formació Professional de primer grau o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. S'ha d'acreditar mitjançant el títol expedit per l'autoritat acadèmica competent, que certificarà, a més, sobre les equivalències. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  g) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents.
  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. L'incompliment per part dels aspirants d'aquests requisits i condicions comportarà l'exclusió del procés de selecció.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  S'ha d'efectuar en el compte corrent que l'Ajuntament de Massanassa té obert en el Banc Sabadell
  núm. ES52-0081-1299-04-0001012504, i s'hi ha de fer constar expressament com a concepte del pagament dels drets d'examen: "PROCÉS SELECTIU OFICIAL 1a OBRES". L'impagament o la no justificació de l'abonament de la taxa no serà un requisit corregible i s'exclourà l'aspirant del procés selectiu.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'alcalde president de la Corporació Municipal, per a la qual cosa han d'omplir el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la pàgina web municipal i en el Registre General de l'Ajuntament (www.massanassa.es/solicitudes).
  Les instàncies s'han de presentar obligatòriament amb la documentació següent:
  a) Fotocòpia del DNI i, per al cas d'estrangers, document NIE o passaport.
  b) Còpia de la titulació requerida.
  c) Justificant bancari d'haver ingressat els drets d'examen o la certificació expedida pel SEPE (Servei d'Ocupació Pública Estatal), en la qual es faça constar la situació de desocupació i la no percepció de cap mena de subsidi.
  d) La llista numerada, la documentació acreditativa dels mèrits que els aspirants al·leguen per a la seua valoració, mitjançant un original o còpia del document, conforme a la base setena. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment.
  e) Informe de la vida laboral mitjançant el certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Massanassa (plaça Escoles Velles, núm. 1, Massanassa, 46470, València), en la seu electrònica o en la forma que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://va.massanassa.org/ver/1594/oposicions.html


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar