Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

Tècnic d'administració general.


 • Descripció

  Tècnic d'administració general.


 • Organisme

  Canals
  Plaça de La Vila, 9
  Tel:962240126
  Fax:962242319


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser estranger en els termes de l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de llicenciatura en Dret, en Ciències Polítiques, Econòmiques o Empresarials, Intendent Mercantil o Actuari, o els seus equivalents de grau, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'un certificat expedit a l'efecte per l'administració educativa competent en cada cas. En el mateix sentit, s'han d'acreditar les corresponents homologacions de l'administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.
  d) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  e) No haver sigut separat/ada, per un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici d'ocupacions públiques, en els termes de l'article 56.1.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en la Caixa Municipal, mitjançant un ingrés bancari en BANKIA, oficina de Canals, situada a l'av. Vicente Ferri, núm. 2, en el compte corrent IBAN ES69 2038 6132 2860 0001 5685, a nom de l'Ajuntament de Canals, o resguard d'abonament, si és el cas, per gir postal o telegràfic.
  S'hi ha d'especificar que aquest s'efectua en concepte de "drets d'examen per a participar en borsa de treball de tècnics d'administració general, convocada per l'Ajuntament de Canals", amb l'expressió del nom i els cognoms de l'aspirant.
  Els drets d'examen esmentats només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en el procés ho han de sol·licitar per escrit utilitzant el model d'instància de l'annex II, que estarà a la seua disposició en el Portal de Transparència de l'Ajuntament de Canals (www.canals.es).

  Els aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % han de fer-ho constar en la sol·licitud, en què s'han de reflectir les necessitats específiques que tenen per a accedir al procés de selecció, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i de mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta de participants. A aquest efecte, han de presentar la certificació de la conselleria competent de la Generalitat Valenciana, o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la seua condició de discapacitat, així com també la compatibilitat amb l'exercici de les tasques i funcions del tipus de lloc a què es refereixen aquestes bases.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament, situat a la planta baixa de la Casa Consistorial, a la plaça de la Vila, núm. 9, de Canals, o a través de qualsevol mitjà previst en la normativa reguladora del procediment administratiu.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://transparencia.canals.es/organitzacio/borses


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar