Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Tècnic especialista en la promoció en línia i dinamització en xarxes socials (community manager o social media manager)


 • Descripció

  Tècnic especialista en la promoció en línia i dinamització en xarxes socials (community manager o social media manager)


 • Organisme

  CONSORCI PACTE TERRITORIAL OCUPACIÓ LA PLANA BAIXA
  Plaça del Centre, 1 La Vall D'Uixó (CASTELLÓ) 12600
  Tel:964917070


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o una altra que, d'acord amb el que disposa l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  d) No trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat/ada disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol exigit.
  f) Almenys un any d'experiència en disseny d'apps i pàgines web.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte d'aquestes bases és regular la constitució i el funcionament d'una borsa d'ocupació temporal per al lloc de treball de tècnic especialista en la promoció en línia i dinamització en xarxes socials (community manager o social media manager) per a la dinamització del territori mitjançant la modalitat de contractació laboral temporal a temps complet.


 • Documentació / Informació


  El full de sol·licitud general de participació, el full d'autobaremació i les bases es trobaran en la pàgina web i en la seu del Consorci (pl. del Centre,1,12600 la Vall d'Uixó.http://www.activemlaplanabaixa.es). També es remetran als ajuntaments consorciats i a les seus de CEC, CCOO i UGT perquè es publiquen.
  La sol·licitud s'ha d'acompanyar necessàriament de:
  · Full d'autobaremació degudament omplit.
  · Fotocòpia compulsada del DNI.
  · Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en les bases.

  La documentació acreditativa dels mèrits s'ha de presentar una vegada superada la fase d'oposició (vegeu el punt 8 PROCEDIMENT DE SELECCIÓ).


 • Lloc de presentació

  En els registres dels ajuntaments consorciats, en horari de 9 h a 14 h.
  També es podrà presentar en l'oficina del PROP o per qualsevol de les formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, en aquest cas, la persona interessada ho ha de comunicar al Consorci remetent una còpia de tota la documentació presentada, al correu electrònic: consorci@activemlaplanabaixa.es.
  Si no es rep la totalitat d'aquesta documentació, per correu electrònic, dins del termini fixat per a la presentació, s'exclourà del procés selectiu.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://activemlaplanabaixa.es/2020/02/20/anuncio-proceso-selectivo-bolsas-de-empleo-temporal/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar