Detall

Concurs de directors de centres docents públics de la Generalitat


 • Descripció

  Concurs de directors de centres docents públics de la Generalitat


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Valoració de mèrits : Llista definitiva del procés de selecció

 • Procés selectiu

  CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits especifics

  1. Per a ser admeses en el concurs de mèrits, les persones aspirants han de posseir en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a més dels requisits generals establits per al personal funcionari, els requisits específics següents:

  a) Tindre una antiguitat de, com a mínim, cinc anys com a personal funcionari de carrera en la funció pública docent.

  b) Haver impartit durant, com a mínim, cinc anys docència directa en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre a què s'opta, com a personal funcionari de carrera.

  c) Estar en possessió de la certificació acreditativa d'haver superat el curs de formació o d'actualització de competències directives per al desenvolupament de la funció directiva que estableix el Reial decret 894/2014. Els candidats o candidates que a la data de publicació no tinguen registrada en el compte de formació del professorat la certificació corresponent han de realitzar el registre abans del 20 de juny de 2020.

  d) No tindre cap nomenament com a directora o director de centre que s'estenga a la data posterior a la de presa de possessió prevista en aquesta convocatòria, excepte si aquest nomenament s'ha produït amb caràcter extraordinari en aplicació del que disposa la base catorzena d'aquesta resolució.

  e) Presentar un projecte de direcció diferenciat per a cada un dels centres sol·licitats que incloga, entre altres, els objectius, les línies d'actuació i l'avaluació d'aquest, d'acord amb l'annex II d'aquesta convocatòria, així com els noms de les persones proposades per a exercir els òrgans unipersonals de govern del centre.

  f) La persona que siga candidata que no tinga destinació definitiva en el centre al qual opta haurà de tindre registrat en el compte de formació del professorat el requisit lingüístic corresponent a cada cos docent per a l'exercici de la docència segons la normativa vigent. Els candidats o les candidates que a la data de la publicació no tinguen registrada la titulació exigida hauran de realitzar el registre abans del 20 de juny de 2020.

  2. En escoles infantils, centres incomplets d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària amb menys de huit unitats, conservatoris professionals de Música o Dansa, escoles oficials d'idiomes, centres de formació de persones adultes amb menys de huit professors o professores, en absència d'aspirants que reunisquen tots els requisits, podran participar i es valoraran les sol·licituds a la direcció del personal funcionari que no tinga el que estableixen les lletres a i b de l'apartat anterior.

  3. Tots els requisits que, en cada cas, haja de complir la persona aspirant s'han de posseir fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en aquesta convocatòria, a excepció del que s'estableix en els apartats c i f.


 • Documentació / Informació

  1. Es considera, a l'efecte de presentació de sol·licituds i com a plataforma tramitadora de la documentació que regula aquesta convocatòria, el lloc web: https://ovidoc.edu.gva.es/, d'ara en avant OVIDOC. Les persones aspirants a participar en aquest procediment han de realitzar la sol·licitud a través de l'esmentada plataforma, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per ordre de prioritat, dels que s'indiquen en els annexos I-a, I-b o I-c.

  2. A aquesta sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació escanejada que acredite estar en possessió dels requisits establits en la base 3.1 d'aquesta convocatòria, sempre que no estiga ja en poder de l'Administració.

  A la plataforma OVIDOC s'accedirà amb la clau d'usuari d'ITACA o amb el sistema Cl@ve. L'ompliment de la sol·licitud mitjançant aquest sistema generarà un número identificatiu que li donarà validesa i unicitat al procediment.

  Si, per diferents motius, la persona aspirant presenta diverses sol·licituds telemàtiques de participació, només es tindrà en compte l'última presentada, per la qual cosa només s'entendrà per acceptada una sol·licitud telemàtica per participant.

  No es tindran en compte les sol·licituds presentades per aquesta via que no completen el procés de presentació fixat, del qual s'obtindrà un número de sol·licitud en un document descarregable en pdf, que ha de conservar la persona interessada per a acreditar la presentació dins del termini i en la forma adequada.

  Juntament amb la sol·licitud, han d'adjuntar la documentació següent:

  a) Un exemplar del projecte de direcció per cada un dels centres als quals s'aspira ajustat al que estableix l'annex II d'aquesta convocatòria.

  b) Full d'autobarem, degudament omplit, segons el model de l'annex IV d'aquesta convocatòria.

  3. Per a acomplir el que estableixen els articles 127 c i 129 f de la LOE, les persones aspirants han de presentar en la secretaria de cada un dels centres a què opten dos exemplars del projecte de direcció relatiu a aquest centre, acompanyats de la còpia de la sol·licitud de participació en la convocatòria, en el termini de cinc dies lectius després de finalitzar el termini de presentació d'instàncies. Finalitzat aquest termini, i amb la finalitat de garantir que la comunitat educativa tinga accés a la consulta d'aquests projectes, la direcció del centre informarà en el termini de 24 hores de l'espai físic i/o virtual on estaran disponibles aquests documents.

  Els centres facilitaran, als qui ho sol·liciten, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria, la consulta dels documents del centre, especialment el projecte educatiu, el reglament de règim interior i els elements de la programació general anual que no continguen dades de caràcter personal. Per a fer-ho, habilitaran un espai i un horari que no interferisca el desenvolupament normal de les activitats del centre. En tots els casos, la secretaria dels centres vetlarà perquè aquest procés de consulta complisca la normativa vigent sobre protecció de dades.

  4. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria-seleccion


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar