Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

Tècnic de recursos humans


 • Descripció

  Tècnic de recursos humans


 • Organisme

  Burjassot
  Plaza Emilio Castelar, 1
  Tel:963160500
  Fax:963900361


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8755, de 05/03/2020)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de grau en Dret, Ciències Econòmiques o Empresarials, Ciències Polítiques o Sociologia, o equivalent.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l'art. 54 RDL 5/2015.
  b) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol de grau en Dret, Ciències Econòmiques o Empresarials, Ciències Polítiques o Sociologia, o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. Si escau, la persona aspirant ha d'aportar l'equivalència per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  e) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni haver-se revocat el seu nomenament com a funcionari/ària interí/ina, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies de l'escala, subescala o classe objecte d'aquesta convocatòria. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades ni en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca l'accés a l'ocupació pública en el seu país d'origen.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça inclosa en l'oferta d'ocupació pública ordinària corresponent a l'any 2019.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies s'han de dirigir al Sr. Alcalde President d'aquest ajuntament.
  Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:
  - Document nacional d'identitat.
  - Document acreditatiu d'haver satisfet el pagament de taxes per drets d'examen.
  - Còpia compulsada de la titulació exigida com a requisit d'accés.

  Qui tinga la condició legal de persona amb diversitat funcional ho ha de fer constar expressament en la instància i és necessari que ho acredite mitjançant el certificat corresponent de l'òrgan administratiu competent. A més de superar els processos selectius, han d'acreditar que la seua diversitat funcional és compatible amb l'acompliment de les tasques pròpies del lloc al qual es presenta.


 • Lloc de presentació

  En el Servei Atenció al Ciutadà (carrer Mariana Pineda núm. 93-95), o en la forma que determina l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.burjassot.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_EMPLEO


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar