Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Auxiliar administratiu/iva d'administració general.


 • Descripció

  Auxiliar administratiu/iva d'administració general.


 • Organisme

  Dos Aguas
  Av. Marques de Dos Aguas, 6
  Tel:962529002
  Fax:962529091


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  Per a poder prendre part en la realització de les proves selectives, els aspirants han de reunir, en la data en què concloga el termini de presentació d'instàncies, els requisits previstos en l'article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, estar en possessió del títol d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'aspirant ha d'aportar l'equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en aquest procés selectiu han d'estar degudament omplides. Els aspirants han de manifestar que compleixen totes les condicions i els requisits exigits en la base tercera, referits al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies i s'han de dirigir a l'Alcaldia d'aquest Ajuntament.

  Juntament amb la instància, s'ha de presentar el currículum i la documentació necessària per a la valoració de la fase de concurs, segons el que determina la base novena.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas que es registre la sol·licitud en un registre diferent del de l'Ajuntament de Dos Aguas, han d'enviar la sol·licitud també per fax al número 962529091 i per correu electrònic a l'adreça dosaguasayuntamiento@gmail.com, perquè es tinga en compte per a l'elaboració de les llistes d'admesos i exclosos. Si no s'envia la sol·licitud per aquests mitjans, no es tindrà en compte.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://dosaguasayuntamiento.es/va/empleo-publico/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar