Detall

Cos de professors d'Ensenyament Secundari. Accés a subgrup superior (Llengua Castellana i Literatura, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia, Dibuix, Anglés, Educació Física, Orientació Educativa, Llengua i Literatura Valenciana, Administració d'Empreses).


 • Descripció

  Cos de professors d'Ensenyament Secundari. Accés a subgrup superior (Llengua Castellana i Literatura, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia, Dibuix, Anglés, Educació Física, Orientació Educativa, Llengua i Literatura Valenciana, Administració d'Empreses).


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Oposició : Informació d'interés

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació específica

  Títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a l'efecte de docència d'acord amb el que preveu la disposició addicional única del Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.


 • Requisits generals

  a) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau corresponent, o d'un títol equivalent a l'efecte de docència, d'acord amb el que preveu la disposició addicional única del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.
  En el cas que la titulació s'haja obtingut en l'estranger, ha d'haver-se obtingut la corresponent equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, que tindrà efectes des de la data en què siga concedida i s'expedisca la corresponent credencial, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

  b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'art.100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

  c) Haver estat en el cos de procedència un mínim de sis anys com a personal funcionari de carrera.

  d) Acreditar el coneixement dels dos idiomes de la Comunitat Valenciana de la manera indicada en la base 7.1.

  e) No haver sigut condemnat, per sentència ferma, per cap delicte contra la llibertat i intimitat sexual, segons el que disposa l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.


  Tots els requisits enumerats anteriorment s'han de reunir el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera, a excepció del requisit específic establit en la base 2.1.j i d'acord amb la base 7 d'aquesta convocatòria.


 • Taxa ordinària

  28,43 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de l'import s'ha de fer mitjançant una targeta bancària o un càrrec en el compte, dins del termini de presentació de sol·licituds. La falta del pagament o el pagament fora de termini determinarà l'exclusió de l'aspirant.

  De conformitat amb el que disposen els articles 14.4.2, 14.4.5 i 14.4.6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, els drets d'examen són els següents:
  · Accés al cos de professors d'Ensenyament Secundari: 28,43 €

  Situacions específiques:
  · Persones que formen part de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 16,10 €
  · Persones amb un grau de diversitat funcional igual al 33 % o superior. 3,77 €
  · Persones que formen part de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona: 3,77 €

  Els aspirants que estiguen exempts del pagament de la taxa o tinguen dret a la reducció d'aquesta han d'acompanyar la sol·licitud de la documentació acreditativa del dret a l'exempció o la reducció. Aquesta acreditació s'ha de fer adjuntant a la sol·licitud la documentació següent:
  a) Els documents que acrediten la condició de membre de família nombrosa o família monoparental de categoria general o especial, en cas d'haver-ho al·legat.
  b) La certificació expedida per l'òrgan competent que acredite la condició d'aspirant amb diversitat funcional igual al 33 % o superior.
  c) En cas d'haver al·legat ser víctima d'actes de violència sobre la dona, s'ha d'acreditar aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  En el cas a (famílies nombroses i monoparentals), no farà falta presentar els documents acreditatius quan hagen sigut elaborats per l'Administració de la Generalitat Valenciana, si no expressen la seua oposició perquè siguen consultades o recaptades les dades corresponents. Si els documents han sigut elaborats per una altra administració o el/la declarant se n'oposa a la consulta telemàtica, s'hauran d'adjuntar al tràmit d'inscripció.

  En el cas b (diversitat funcional), no farà falta presentar els documents acreditatius quan hagen sigut elaborats per l'Administració de la Generalitat Valenciana, si no expressen la seua oposició perquè siguen consultades o recaptades les dades corresponents. Si els documents han sigut elaborats per una altra administració o el/la declarant se n'oposa a la consulta telemàtica, s'haurà d'omplir un tràmit telemàtic addicional en què s'aporte la documentació acreditativa de la circumstància que s'ha al·legat.

  En el cas c (víctimes de violència de gènere), s'haurà d'omplir un tràmit telemàtic addicional en què s'aporte la documentació acreditativa de la circumstància que s'ha al·legat.

  El simple pagament electrònic de la taxa dins del termini no equival a la inscripció en el procés selectiu, ja que han d'efectuar-se tots els passos fins a finalitzar el registre electrònic.

  De conformitat amb el que estableix l'article 1.2.6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, no serà procedent la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits d'exclusió dels aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament a aquests.


 • Exempció / Reducció taxes

  REDUCCIÓ:
  - Famílies nombroses i monoparentals de categoria general i especial.
  - Persones amb grau de diversitat funcional igual al 33 % o superior.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona.


 • Places

  Nombre de places

  200

  Descripció de les places

  DESGLOSSAMENT DE PLACES PER ESPECIALITAT

  LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA (codi 204): 10 places
  GEOGRAFIA I HISTÒRIA (codi 205): 10 places
  MATEMÀTIQUES (codi 206): 20 places
  FÍSICA I QUÍMICA (codi 207): 20 places
  BIOLOGIA I GEOLOGIA (codi 208): 10 places
  DIBUIX (codi 209): 10 places
  ANGLÉS (codi 211): 25 places
  EDUCACIÓ FÍSICA (codi 217): 10 places
  ORIENTACIÓ EDUCATIVA (codi 218): places 45
  LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA (codi 256): 30 places
  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (codi 263): 10 places


 • Documentació / Informació

  En omplir la sol·licitud, a més de les instruccions que s'indiquen en el tràmit corresponent en la seu electrònica, s'han de tindre en compte les següents:
  a) S'hi ha de fer constar el cos, el codi i el nom de l'especialitat pels quals es participa. Així mateix, s'hi ha d'indicar la província en què preferentment es volen realitzar les proves.
  b) Les persones amb diversitat funcional que necessiten adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis han d'indicar-ho en la sol·licitud i omplir un tràmit telemàtic addicional al d'inscripció per a aportar la certificació de les adaptacions requerides expedida pels òrgans competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana (Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives), de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.
  c) Les persones que, d'acord amb el que preveu el Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, disposen de la documentació administrativa necessària i concorde a la seua identitat de gènere manifestada, han d'aportar-la a través d'un tràmit telemàtic addicional als efectes previstos en aquest decret.
  d) Tots els aspirants han d'indicar la titulació al·legada per al compliment del requisit de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la base 7.1.2.

  La sol·licitud es considera presentada i registrada davant de l'Administració en el moment que siga completat tot el procés telemàtic i els aspirants han de guardar el justificant generat de registre i pagament, si escau, com a confirmació de la presentació telemàtica.
  Les sol·licituds omplides o registrades per altres mitjans diferents de la via telemàtica indicada en la base 3.1 d'aquesta ordre es consideraran no presentades dins del termini.
  La falta de pagament de les taxes per la via indicada en aquesta ordre o el pagament fora de termini determina l'exclusió de l'aspirant, tenint en compte que, en els casos esmentats i qui haja procedit així, no té dret a participar en el procediment.
  No es pot presentar més d'una sol·licitud, llevat que s'opte a més d'una especialitat. En aquest cas, s'han de presentar tantes sol·licituds com nombre d'especialitats a les quals s'opta. No obstant això, l'opció a més d'una especialitat no implica que es puga assistir a les proves de tots els tribunals on ha sigut assignat.
  En cas que es presente més d'una sol·licitud per especialitat, és vàlida l'última. La sol·licitud s'ha d'emplenar d'acord amb les instruccions que figuren en la plataforma electrònica i en les bases d'aquesta ordre.

  Les persones aspirants que hagen d'aportar documentació sensible (violència de gènere, certificació de diversitat funcional i reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, han d'omplir, a més, un tràmit telemàtic addicional, per a justificar aquestes circumstàncies.


 • Lloc de presentació


  Per internet

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20880

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20880


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-docent-subgrup-superior-ensenyament-secundari


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar