Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Tècnic/a en orientació laboral


 • Descripció

  Tècnic/a en orientació laboral


 • Organisme

  Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia
  Tel:964132740
  Fax:964132716


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [nou termini])

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o una altra que, d'acord amb el que disposa l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  b) Haver complit els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  d) No trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat/ada disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió de títol universitari de grau o equivalent adequat al lloc que cal desenvolupar.
  f) Estar en possessió del permís de conduir tipus B.


 • Documentació / Informació

  La instància per a prendre part en els dos processos selectius es troba a la disposició dels aspirants en la seu electrònica de la Mancomunitat en el procediment específic habilitat a aquest efecte. En aquesta s'ha de fer constar que els/les aspirants reuneixen les condicions exigides en la base tercera i que accepten les bases d'aquesta convocatòria íntegrament, i s'han de dirigir al president de la Mancomunitat.
  Les persones aspirants han de presentar una sol·licitud per a cada una de les borses d'ocupació a les quals opten. En el supòsit d'optar a les dues borses convocades, podran fer constar en la segona sol·licitud que la documentació comuna s'ha presentat juntament amb l'altra, per a la qual cosa han d'esmentar el número de registre d'entrada en el qual consta l'aportació de documents.
  Pel fet de sol·licitar prendre part en el procés selectiu s'entén que l'aspirant accepta aquestes bases en la seua integritat i se sotmet a aquestes.
  Els requisits exigits en la base TERCERA s'han de complir al llarg del procés selectiu durant el qual les persones interessades podran ser requerides per a efectuar les comprovacions que estimen oportunes, així com durant tot el temps de vigència de la borsa i de duració dels contractes que se subscriguen a l'empara d'aquesta.
  No obstant el que disposa el paràgraf anterior, la pèrdua o suspensió del permís de conducció no determinarà la suspensió o el cessament de la relació jurídica o del contracte de treball, si el/la treballador/a acudeix amb normalitat a la prestació del servei, respectant els horaris establits, pels seus propis mitjans i a costa seua.
  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  a) Còpia del document d'identitat.
  b) Còpia del permís de conduir.
  c) Còpia de la titulació i formació exigides en la base tercera apartat e.
  d) Els documents justificatius dels mèrits al·legats.
  e) Currículum en el qual s'expressen amb claredat i de manera ordenada els mèrits al·legats per l'aspirant seguint l'ordre que es fixa en la base setena.
  f) Informe de vida laboral actualitzat.
  L'aspirant que resulte seleccionat ha d'aportar en el termini de 3 dies els originals dels documents anteriorment referits o la còpia compulsada d'aquests.


 • Lloc de presentació

  En la seu electrònica de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Alt Palància (https://altopalancia.sedelectronica.es), exclusivament de manera electrònica, a l'empara del que disposa l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ja que es considera que els/les possibles aspirants gaudeixen de suficient capacitat tècnica, preparació i tenen els mitjans electrònics necessaris.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://altopalancia.sedelectronica.es/?x=2r1*gsPx0d0O2RO*pFJZmA


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar