Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Cos de tècnics i diplomats especialistes, escala de gestió d'ocupació


 • Descripció

  Cos de tècnics i diplomats especialistes, escala de gestió d'ocupació


 • Organisme

  Conselleria d'Hisenda i Funció Pública.
  Carrer Alcalá 5 28014 Madrid (Madrid)
  Tel:915958000


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid (BOCM núm. 43, de 20/02/2020)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol de grau, diplomatura universitària, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.


 • Places

  Nombre de places

  42

  Descripció de les places

  Les proves selectives són per a la cobertura de 42 places en el cos de tècnics i diplomats especialistes, escala de gestió d'ocupació, d'administració especial, grup A, subgrup A2, de la Comunitat de Madrid, per a la provisió pel torn d'accés lliure.
  Les places indicades es troben vinculades a l'oferta d'ocupació pública de la Comunitat de Madrid per a l'any 2017.
  Per als qui tinguen la condició legal de persones amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, i sempre que es complisquen els requisits que, a aquest efecte, s'estableixen en aquesta normativa, es reserven 7 places del total de les convocades pel torn lliure.


 • Lloc de presentació

  Presentació per Internet o en oficines d'assistència en matèria de registre de la Comunitat de Madrid, de l'Administració general de l'Estat, d'altres comunitats autònomes, d'entitats locals, oficines de correus i representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar