Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Responsable de seguretat i salut en el treball - anunci de vacant ECA/2020/5


 • Descripció

  Responsable de seguretat i salut en el treball - anunci de vacant ECA/2020/5


 • Organisme

  Tribunal de Comptes


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  PROCESSOS ESPECIALS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Experiència professional de tres anys com a mínim directament relacionada amb les funcions del lloc, adquirida en un dels estats membres de la Unió Europea després de l'obtenció de l'esmentat diploma; l'experiència ha d'haver-se adquirit abans de la data límit de presentació de sol·licituds.

  S'exigeixen, per al grau AD6, tres anys d'experiència professional, i per al grau AD7, sis anys d'experiència professional.

  Coneixement del francés corresponent al nivell C2 com a mínim (quant a comprensió i expressió oral i escrita) i un coneixement de l'anglés corresponent al nivell C1 com a mínim (en les mateixes categories).


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  En la seua funció d'assessor independent de les activitats del Tribunal, en referència a la legislació en vigor, el servei ampliarà la seua llista de tasques acollint una persona responsable de la seguretat i la salut en el treball. La seua missió s'exercirà amb total objectivitat i independència respecte dels altres serveis del Tribunal, per a previndre qualsevol possible situació de conflicte d'interessos.

  El lloc és en el Servei jurídic (Presidència) - (grup de funcions AD, graus AD6-AD7)


 • Documentació / Informació

  Les candidatures, redactades imperativament en anglés o en francés, s'han de presentar únicament a través del formulari en línia disponible en l'anunci de vacant publicat en el lloc web del Tribunal:

  https://www.eca.europa.eu/es/Pages/JobOpportunities.aspx page-search/index/lang/es_ES

  Vegeu els documents obligatoris que cal presentar.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.eca.europa.eu/es/Pages/JobOpportunities.aspx page-search---index---lang---en_US


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar