Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Encarregat de la dinamització de la Unitat de Respir Familiar


 • Descripció

  Encarregat de la dinamització de la Unitat de Respir Familiar


 • Organisme

  Fanzara
  Plaza de la Iglesia, 1
  Tel:964619001
  Fax:964619009


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i per a les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Disposar de formació bàsica en alguna de les especialitats següents: Auxiliar de Clínica, auxiliar de Geriatria, auxiliar d'Ajuda a Domicili, monitor de Temps Lliure o altres especialitats vinculades a la dinamització de recursos socials similars o equivalents.
  Cal estar en possessió dels títols de les diferents especialitats o en condicions d'obtindre'ls abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, les equivalències les ha d'aportar la persona aspirant, per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  L'incompliment per part dels aspirants d'aquests requisits i condicions comportarà l'exclusió del procés de selecció.
  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu i en el moment de la signatura del contracte com a personal laboral. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins al nomenament.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Contracte laboral, de caràcter temporal, a temps parcial, en modalitat d'obra o servei determinat, d'acord amb el Reial decret 2720/98, de 18 de desembre (BOE de 8 de gener de 1999), durant el temps necessari per a la dinamització de la Unitat de Respir Familiar, sempre que es dispose de la subvenció corresponent.

  La jornada de treball serà de 15 hores setmanals establides en tres hores diàries en horari de 10.00 h a 13.00 h.

  La duració del contracte serà fins al 31 de desembre de 2020. Aquest contracte es podrà prorrogar si les necessitats del servei així ho consideren.

  Es fixa una retribució neta d'acord amb la subvenció econòmica atorgada per la Diputació Provincial de Castelló.
  Les retribucions s'ajustaran al que estableixen les bases de la convocatòria corresponent.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I) per a requerir prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les bases generals que s'adjunten a aquest expedient per a la plaça a què s'opte, s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament.

  Les instàncies s'han d'acompanyar dels justificants dels requisits que consten en la base tercera. A més, també s'han d'acompanyar de:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o equivalent en vigor.
  - Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió d'alguna titulació requerida.
  - Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  - Memòria projecte del pla de treball per a la dinamització de la Unitat Municipal de Respir Familiar. No ha d'excedir 10 pàgines, amb un tipus de lletra Arial, grandària 12 i interlineat d'1,5.

  Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l'òrgan competent de la comunitat autònoma o de l'Administració de l'Estat que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la convocatòria.

  NOTA: la resta de les publicacions es duran a terme en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [https://fanzara.sedelectronica.es/info.0].


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o de la manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://fanzara.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar