Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Assessor/a jurídic/a


 • Descripció

  Assessor/a jurídic/a


 • Organisme

  Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia
  Tel:964132740
  Fax:964132716


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  - Trobar-se en possessió del permís de conduir vigent de la classe B.
  - Disposar de vehicle per a ser utilitzat en els desplaçaments necessaris per a la prestació dels serveis objecte del contracte.
  La pèrdua o suspensió sobrevinguda del permís de conduir no serà causa d'extinció de la relació laboral en el cas que el treballador/a acudisca puntualment al lloc de treball i als punts de prestació del servei o de realització de les activitats i comeses pròpies del lloc, per a la qual cosa empre els seus mitjans a costa seua.


 • Requisits generals

  a) Estar en possessió del títol de llicenciatura o grau universitari en Dret o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i, en el cas de persones estrangeres no comunitàries, tindre permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establits en l'art. 57 de l'EBEP i l'LO d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  c) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques de les places indicades en les bases.
  d) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat del servei ni que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se en situació d'inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se en situació d'inhabilitació per sentència ferma o a conseqüència d'haver sigut subjecte d'acomiadament disciplinari de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se en situació d'inhabilitació o en situació equivalent ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.


  Els requisits establits en les bases s'han de reunir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds, i s'han de mantindre en el moment de la realització i durant tot el temps de duració del contracte de treball.


 • Documentació / Informació

  La instància s'ha d'omplir degudament i signar electrònicament.

  La instància ha d'anar acompanyada dels següents documents escanejats en color:
  - Document d'identitat.
  - Permís de conduir.
  - Titulació exigida per a accedir al lloc de treball.
  - Currículum.
  - Tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  - Informe vida laboral de la persona sol·licitant expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.

  La persona que resulte inclosa en la borsa d'ocupació temporal ha de presentar els originals dels documents per a compulsar en el termini de tres dies hàbils des que se li comunique la crida per a subscriure el corresponent contracte de treball. Si no s'aporten els documents originals o aquests no coincideixen amb les còpies aportades i això afecta l'admissió o la puntuació obtinguda per l'aspirant, es produirà la seua exclusió de la borsa d'ocupació.

  IGUALTAT DE CONDICIONS
  Per als aspirants amb discapacitat que així ho sol·liciten, es duran a terme les adaptacions possibles de temps i mitjans que siga corresponent. Així doncs, en cas de ser necessària l'adaptació, la persona interessada ha de presentar una petició concreta juntament amb la instància.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar de manera electrònica en el registre de la seu electrònica de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Alt Palància.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://altopalancia.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar