Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Tècnic/a de joventut


 • Descripció

  Tècnic/a de joventut


 • Organisme

  Turís
  Plaça Vicent Ribes, 1
  Tel:962526036
  Fax:963113004


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa per a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b. Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  c. Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d. No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e. Estar en possessió de la titulació exigida en la base primera o en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  20,50 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ha d'ingressar en el compte de la Caixa RURAL DE TURÍS IBAN ES14 3123 7271 1127 1000 0063, i s'hi ha d'indicar el nom i els cognoms, i, en concepte, "drets examen tècnic/a joventut".
  Els drets d'examen es tornaran, únicament, amb la prèvia petició de la persona interessada, en cas d'exclusió del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Tindran exempció del pagament del preu públic de dret d'examen les persones que complisquen els següents requisits i aporten els certificats corresponents juntament amb la instància:
  - Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % han d'acreditar la seua condició i el grau de discapacitat legalment reconeguda.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Per al gaudi de l'exempció, és un requisit que s'aporte un certificat expedit per l'administració competent en el qual conste expressament:
  1. La data d'inscripció com a demandant d'ocupació.
  2. Que no han rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'han negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
  3. Així com el certificat o la declaració jurada en què conste que no tenen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament.

  Documentació que cal presentar amb la instància:
  - Fotocòpia DNI.
  - Resguard ORIGINAL justificatiu de l'ingrés de la taxa, adherit a la instància.
  - Fotocòpia de la titulació exigida per a formar part en la convocatòria.
  - En sobre tancat núm. 1:
  1. Currículum, en el qual han de fer constar la seua experiència professional.
  2. Fotocòpies de títols acadèmics, mèrits, certificats i altres circumstàncies personals, objecte de valoració en el concurs (annex I).
  3. Imprés d'autobaremació degudament omplit (annex II).
  4. Full de vida laboral. No es valoraran d'ofici mèrits que no estiguen justificats en els termes expressats en aquestes bases i els seus annexos.
  - En sobre tancat núm. 2:
  1. Memòria tècnica: projecte/memòria en el qual desenvolupar el lloc de treball objecte d'aquestes bases, que consisteix en l'elaboració d'un pla de joventut per a un ajuntament com el de Turís, que incloga la seua estructura i metodologia de treball.
  El text de la memòria, inclosos els gràfics, ha de tindre una extensió màxima de 10 pàgines (5 fulls a dues cares) i mínima de 4 pàgines (2 fulls a dues cares), tipus de font Arial grandària font 12, interlineat senzill.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  El Tribunal establirà, per als i les aspirants amb discapacitat que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves. A aquest efecte, les persones interessades han de presentar la petició concreta en la sol·licitud de participació en la convocatòria i, a l'efecte que el tribunal puga valorar si és procedent o no la concessió del que se sol·licita, el o la candidata ha d'adjuntar el dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de discapacitat competent, que acredite, de manera fefaent, la o les deficiències permanents que han donat origen al grau de discapacitat reconegut.

  SISTEMA SELECTIU: concurs oposició: consistent en la presentació d'un projecte i la defensa d'aquest mitjançant una entrevista i la baremació de mèrits.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament (pl. Vicent Ribes, 1), o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.turis.es/page/tauler-danuncis


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar