Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Delineant. Estabilització d'ocupació temporal


 • Descripció

  Delineant. Estabilització d'ocupació temporal


 • Organisme

  Alcoi/Alcoy
  Plaça d'Espanya, 1
  Tel:965537100
  Fax:965537161


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el «Boletín Oficial del Estado»(BOE núm. 65, de 13/03/2020)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació específica

  Estar en possessió del títol de tècnic superior en Edificació i Obra Civil, Desenvolupament de Projectes Mecànics o titulació equivalent. Les equivalències dels títols les han d'acreditar els mateixos aspirants i s'exigirà la certificació acreditativa d'aquestes.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'art. 57 del TREBEP. Per a les places de naturalesa laboral, la participació del personal immigrant s'ha d'ajustar al que es disposa en la normativa sobre estrangeria.

  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.

  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.

  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i per a les quals haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  e) Tindre la titulació exigida per a la plaça a què s'opte, o complir les condicions per a obtindre-la abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Taxa ordinària

  37,68 €


  Descripció de la taxa

  Per al pagament de la taxa, cal ajustar-se al que disposa l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen, que també regula les exempcions i bonificacions existents.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Concurs oposició lliure per estabilització d'ocupació temporal


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides.

  Cal adjuntar a la sol·licitud:
  - Resguard acreditatiu de pagament de la taxa per dret d'examen.
  - Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fase de concurs.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar, preferentment, per via electrònica. La presentació de la sol·licitud per via electrònica s'ha de fer en el registre electrònic general de l'Ajuntament d'Alcoi, o en la resta de registres electrònics de qualsevol administració pública.

  Per a la presentació de les sol·licituds en paper, cal omplir la instància en el model oficial i presentar-la posteriorment en el registre general de l'Ajuntament o de la manera que s'estableix en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.alcoi.org/va/areas/recursos_humanos/oposiciones.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar