Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Conserge (procés extraordinari de consolidació d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Conserge (procés extraordinari de consolidació d'ocupació temporal)


 • Organisme

  Teulada
  Av. Santa Catalina, 2
  Tel:965740158
  Fax:965740153


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Titulació

  Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea. Igualment es podrà aplicar, independentment de la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents, o als del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques i funcions corresponents a la plaça objecte de la convocatòria.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol de CERTIFICAT D'ESCOLARITAT o les titulacions equivalents que corresponguen, conforme al sistema vigent de titulacions, quan així quede acreditat per l'administració educativa competent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració educativa competent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o la convalidació, si és el cas.
  e) Trobar-se en possessió del títol de coneixements orals de valencià, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent. Aquest requisit s'ha d'acreditar en la forma prevista en l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs i mobilitat del personal de la funció pública valenciana. Les persones que no puguen acreditar coneixements de valencià (han de fer-ho constar en la instància de presentació en les proves selectives), després de la superació de les proves selectives que s'indiquen en l'apartat anterior, han d'efectuar l'exercici específic que es convoque i, en cas de no superar-lo, assistir als cursos de perfeccionament que a aquest efecte organitze l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat.
  f) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament web dels drets d'examen s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització d'autoliquidació, a través de model oficial que facilita l'Ajuntament de Teulada i que es troba en la pàgina de l'Ajuntament, i l'ingrés, en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal. A la instància per a participar en el procés selectiu, s'ha d'adjuntar una còpia del resguard acreditatiu de l'abonament de les taxes.
  Els drets d'examen es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds, degudament omplides, s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Teulada.
  El model de sol·licitud per a prendre part en les proves serà el que facilite gratuïtament l'Ajuntament (Oficina d'Informació Municipal).

  Els aspirants han d'abonar els drets d'examen abans de presentar la instància.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  L'òrgan de selecció establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho manifesten en la seua sol·licitud de participació, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives. Per a fer-ho, han de presentar una certificació de la Conselleria de Benestar Social o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la condició de discapacitat que té, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques i les funcions de la plaça objecte d'aquesta convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament (avinguda de Santa Catalina, núm. 2, de Teulada), o en els llocs que determina l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://teuladamoraira.sedelectronica.es/board


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar