Detall

Convocatòria de proves selectives d'accés al cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 107/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ)


  • Descripció

    Convocatòria de proves selectives d'accés al cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 107/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ)


  • Organisme

    Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
    C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


  • Etapa Actual

    Oposició : Convocatòria Exercici COVID

  • Procés selectiu

    OPOSICIÓ


  • Tipus de prova

    Concurs oposició


  • Grup

    A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


  • Titulació específica

    Estar en possessió del títol de llicenciatura en Medicina, llicenciatura en Farmàcia, llicenciatura en Biologia, llicenciatura en Veterinària, llicenciatura en Químiques, llicenciatura en Ciències Ambientals, llicenciatura en Física, llicenciatura en Ciències de la Mar, llicenciatura en Geologia, llicenciatura en Geografia, llicenciatura en Sociologia, Enginyeria Forestal, Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria Geològica, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Química, o bé, d'un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o tindre complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

    No obstant això, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria quinzena de l'LOGFPV, el personal que no tinga la titulació específica exigida per a l'accés al cos o l'escala en el qual es classifique el lloc, que haja exercit com a personal temporal, per haver sigut modificat en aplicació del que disposa l'apartat primer de la disposició addicional tercera de la llei esmentada, podrà participar en les convocatòries dels procediments selectius a aquest cos o escala corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels exercicis 2017 a 2020, sempre que estiguen en possessió d'una titulació del nivell exigit per a l'accés al grup o subgrup de classificació professional del cos o l'escala convocats.


  • Requisits especifics

    No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos objecte d'aquesta convocatòria.


  • Requisits generals

    Per a l'admissió a aquestes proves selectives, caldrà complir els requisits següents:

    1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

    Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.

    Els nacionals del Regne Unit podran participar en aquest procés selectiu sempre que la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com a estat membre de la Unió Europea.

    2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

    3. Estar en possessió del títol de llicenciatura en Medicina, llicenciatura en Farmàcia, llicenciatura en Biologia, llicenciatura en Veterinària, llicenciatura en Químiques, llicenciatura en Ciències Ambientals, llicenciatura en Física, llicenciatura en Ciències de la Mar, llicenciatura en Geologia, llicenciatura en Geografia, llicenciatura en Sociologia, Enginyeria Forestal, Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria Geològica, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Química, o bé, d'un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o tindre complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

    No obstant això, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria quinzena de l'LOGFPV, el personal que no tinga la titulació específica exigida per a l'accés al cos o l'escala en el qual es classifique el lloc, que haja exercit com a personal temporal, per haver sigut modificat en aplicació del que disposa l'apartat primer de la disposició addicional tercera de la llei esmentada, podrà participar en les convocatòries dels procediments selectius a aquest cos o escala corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels exercicis 2017 a 2020, sempre que estiguen en possessió d'una titulació del nivell exigit per a l'accés al grup o subgrup de classificació professional del cos o l'escala convocats.

    Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

    4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.

    5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà d'un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les pròpies de l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

    Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.

    6. Podran optar als llocs reservats per a persones amb diversitat funcional les persones aspirants que complisquen els requisits anteriors, tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions que estableix la base 4.4.

    Les condicions per a l'admissió a les proves s'han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.

    L'Administració podrà requerir, en qualsevol moment, les persones aspirants perquè acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d'aportar en aquest procés selectiu.

    Si els requisits no s'acrediten o els documents no s'aporten, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.


  • Exempció / Reducció taxes

    1. Bonificacions:

    a) La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics tindrà una bonificació del 10 % de la quota íntegra, que s'aplicarà de manera automàtica en realitzar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

    b) Les persones que acrediten que formen part d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general tenen una bonificació del 50 % de la quota íntegra acumulable a la que fixa l'apartat a anterior. A aquest efecte, han d'assenyalar l'apartat "Bonificacions" de la sol·licitud telemàtica i aquesta s'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

    2. Exempcions. Estan exemptes del pagament de la taxa:

    a) Les persones que acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %. S'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i si s'ha assenyalat l'apartat "Exempcions" de la sol·licitud telemàtica.

    b) Les persones que acrediten que formen part d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. S'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar en l'apartat d'exempcions "Família nombrosa especial" de la sol·licitud telemàtica.

    c) Les dones víctimes d'actes de violència sobre la dona, que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveuen els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com les persones que acrediten trobar-se en situació d'exclusió social mitjançant el corresponent document expedit per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. S'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l'apartat "Altres" de la sol·licitud telemàtica.


  • Places

    Nombre de places

    13

    Descripció de les places

    Llocs corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018.
    Torn lliure: 12 llocs.
    Reserva diversitat funcional: 1 lloc.


  • Documentació / Informació


    Les sol·licituds s'han de tramitar per via electrònica. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve, o tindre un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, tal com recull l'annex III d'aquesta convocatòria; s'ha d'omplir per mitjà del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitathttp://sede.gva.es (cercador d'Ocupació pública, descripció: 107/18, tramitar amb certificat), i s'ha de fer el pagament telemàtic de la taxa. No s'admetran i, conseqüentment, quedaran excloses del procés selectiu les persones que hagen abonat la taxa però no hagen registrat la sol·licitud electrònicament, sense perjudici del que s'indica en l'apartat següent.    Quan, per motius tècnics no imputables a les persones interessades a participar en el present procediment selectiu, que hagen abonat la taxa corresponent de manera telemàtica, no siga possible completar el procés de signatura i registre de la sol·licitud de manera electrònica i, conseqüentment, no figuren en la llista provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves, aquestes han d'esmenar la seua sol·licitud en la forma que preveu la base 6.3 d'aquesta convocatòria.

    PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
    Els aspirants amb diversitat funcional que requerisquen mesures d'adaptació per a la realització de l'exercici, en l'ompliment de la sol·licitud, han d'observar les prescripcions següents:

    1. Indicar en la sol·licitud el tipus de diversitat funcional que tenen i assenyalar el que siga procedent en cada cas, segons siga: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial.
    2. Concretar el tipus de mesures que requerisquen i fer constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud les que necessiten entre les que hi figuren i que són les següents:
    1. Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.
    2. Ampliació del temps de duració de la prova. Per a l'aplicació d'aquesta mesura, les persones aspirants han de presentar, obligatòriament, un certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el temps d'ampliació que necessita, expressat en nombre de minuts.
    3. Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari per dificultat de visió.
    4. Necessitat d'intèrpret, a causa de diversitat funcional auditiva.
    5. Sistema Braille d'escriptura o ajuda d'una persona per invidència.
    6. Altres, amb l'especificació de quines en la casella corresponent.


  • Lloc de presentació

    Les sol·licituds s'han de presentar electrònicament, d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 3/2017; a aquest efecte, cal estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i de signatura electrònica Cl@ve o disposar d'un certificat digital de signatura electrònica o DNIe, tal com recull l'annex III d'aquesta convocatòria; s'han d'omplir per mitjà del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat Http://sede.gva.es (cercador d'Ocupació Pública, descripció: 107/18, tramitar amb certificat) i s'ha de fer el pagament telemàtic de la taxa.

    La presentació electrònica requereix el compliment successiu dels passos següents:

    a) L'ompliment i la inscripció en línia.
    b) El pagament electrònic de la taxa corresponent.
    c) El registre electrònic de la sol·licitud.


    https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=73198


  • Enllaços d'interés


    Informació en web organisme

    http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2017-2018-2019


  • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar