Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Oficials de manteniment


 • Descripció

  Oficials de manteniment


 • Organisme

  Oliva
  Plaça Ajuntament, 1
  Tel:962850250
  Fax:962839772


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa per a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima , de jubilació forçosa.
  c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les seues funcions o que les impossibilite.
  d) Estar en possessió de la titulació exigida.
  e) Estar en possessió del certificat A2 de la Junta Qualificadora de Valencià o equivalent.
  f) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  18,00 €


  Descripció de la taxa

  S'ha d'ingressar en el compte núm. IBAN ES77 0182-5941-44-0017114001 del BBVA sucursal d'Oliva, a nom de l'Ajuntament d'Oliva.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la constitució, pel procediment abreujat i urgent, d'una borsa de treball d'auxiliars d'administració general, per a cobrir amb caràcter urgent i temporal programes o serveis temporals o satisfacció de necessitats puntuals, quan es done alguna de les circumstàncies establides en l'art. 10 de TREBEP al llarg del període de duració de la borsa.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu s'han de dirigir a l'Alcalde President de l'Ajuntament de Oliva, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model facilitada pel Registre General i que es farà pública a través dels mitjans electrònics que tinga l'Ajuntament.
  Juntament amb el model d'instància per a sol·licitar participar en el procés selectiu, els/les aspirants han de presentar la documentació següent:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, degudament compulsada, o document equivalent acreditatiu de la identitat de la persona aspirant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica o còpia autenticada exigible per a la convocatòria, que s'ha d'acompanyar de l'original per a la compulsa, o justificant d'haver pagat els drets d'expedició, sense perjudici de la posterior presentació que els habilita per a l'acompliment de la plaça sol·licitada.
  - Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen. En el document d'ingrés dels drets d'examen, ha de constar el nom de l'aspirant i la plaça a la qual opta.
  - Certificat A2 de la Junta Qualificadora de Valencià o equivalent.

  En el cas d'aspirants amb discapacitat, han de fer constar aquesta circumstància en la sol·licitud per tal de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta de participants.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://oliva.es/ciutadania/tauler-danuncis/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar