Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Paiporta
  Músico Vicente Prats Tarazona, s/n.
  Tel:963971222
  Fax:963971725


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre cap inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Tindre els permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant una disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.
  i) Així mateix, es realitzaran les proves de mesurament d'alçada. Segons l'article 6.3 del Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell, d'establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat del personal de les escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana, es requereix una mínima d'1,65 metres per als homes i 1,58 metres per a les dones.
  Aquesta prova tindrà caràcter excloent.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la provisió en propietat de 3 places d'agent de la Policia Local, vacants en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament i incloses en l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'exercici 2019 (BOPB núm. 101, de data 28/05/2019), de les quals 2 es cobriran pel torn lliure per mitjà del sistema d'oposició i 1 pel torn de mobilitat per mitjà del sistema de concurs.

  Les places oferides per torn lliure s'incrementaran amb les que no s'han cobert pel torn de mobilitat i per les vacants que es produïsquen des de la publicació de la convocatòria.
  La selecció dels aspirants pel torn lliure es farà per mitjà del sistema d'oposició i superació d'un curs selectiu en l'IVASPE.

  Prèviament a la realització de la fase d'oposició per torn lliure, s'ha d'haver realitzat i resolt el concurs corresponent al torn de mobilitat. Les places convocades i no cobertes per mobilitat s'oferiran al torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Els que desitgen prendre part en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar per mitjà d'una instància normalitzada dirigida a l'alcaldessa de l'Ajuntament de Paiporta, per a la qual cosa han d'utilitzar el tràmit EMP01-12 (Participació en procés selectiu. Agent de la Policia Local torn lliure-mobilitat), al qual es pot accedir en la pàgina web: https://unica.paiporta.es/portalciudadano

  En la instància, els interessats han de manifestar que reuneixen tots els requisits establits en la base segona de la convocatòria, per al torn lliure o el de mobilitat, referits a la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa.
  Juntament amb la instància s'ha de presentar la documentació següent:
  a) Fotocòpia DNI
  b) Justificant d'haver ingressat l'import dels drets d'examen, segons l'ordenança municipal vigent en el moment de presentar la sol·licitud (vegeu la pàgina web de l'Ajuntament).
  L'impagament dels drets d'examen donarà lloc a l'exclusió definitiva de la persona aspirant del procés selectiu i no serà possible l'esmena posterior.

  En el cas que quede exclòs per qualsevol causa, no tindrà dret a la devolució de l'import satisfet.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies es podran presentar per mitjans telemàtics i igualment en el Registre General de l'Ajuntament (UNICA) i per mitjà de qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents dels de l'Ajuntament de Paiporta han de remetre una còpia d'aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic personal@paiporta.es.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://paiporta.es/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar