Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Altea
  Plaza José María Planelles, 1
  Tel:965841300
  Fax:965840824


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  TORN LLIURE
  Perquè se'ls admeta en el procés de selecció, els aspirants han de reunir els requisits següents, que es refereixen a la data en què acabe el termini d'admissió de sol·licituds:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxillerat o tècnic, o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'homologació o equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  c) Tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
  f) No tindre antecedents penals.
  g) Comprometre's, per mitjà de declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  h) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  i) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.


 • Places

  Nombre de places

  7

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 4 places.
  - Torn de mobilitat: 3 places.

  Places convocades:
  - 2 places que pertanyen a l'OOP de 2017.
  - 3 places que pertanyen a l'OOP de 2018.
  - 2 places que pertanyen a l'OOP de 2019.

  Es reserven el 30 % de les places oferides per a dones, per la qual cosa correspon una reserva de 2 places, de les quals 1 s'assigna al torn lliure i l'altra al torn de mobilitat.

  Prèviament a l'execució del procediment del torn lliure per a cobrir les vacants es convoca i es resol el torn de mobilitat. Les places no cobertes s'acumularan al torn lliure.

  Les places estan enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de policia local i els seus auxiliars, dotades amb el sou corresponent al grup C1 de classificació professional, dues pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments que corresponguen conformement a la legislació vigent i acords municipals.


 • Documentació / Informació


  El model d'instància es podrà obtindre a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Altea,http://www.altea.es/, i la persona aspirant l'ha d'omplir íntegrament, datar i signar.
  El model d'instància es facilitarà tant en les dependències del Departament de Personal com en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i a través de la pàgina web de l'Ajuntament (http://www.altea.es).
  Les instàncies s'han de dirigir a la Presidència de la corporació.


 • Lloc de presentació

  Al Registre general de la corporació. Les instàncies també es poden presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.altea.es/regidories/recursos-humans/processos-seleccio-personal/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar