Detall

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Anglés i Valencià)


 • Descripció

  Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Anglés i Valencià)


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, o títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de docència.

  En cas que les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de l'equivalència corresponent a la titulació i al nivell acadèmic universitari oficial, que tindrà efectes des de la data en què concedeix i expedeix el certificat corresponent el ministeri competent en matèria d'educació, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.


 • Requisits especifics

  a) Tindre, el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, les titulacions que, per a cada cos docent, es detallen en les bases específiques d'aquesta convocatòria.
  En el cas d'estudis estrangers d'educació superior, ha d'estar en possessió del certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, de conformitat amb el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.
  b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els termes que es descriuen en les bases específiques d'aquesta convocatòria.
  c) Les persones aspirants nacionals d'estats l'idioma oficial dels quals no siga el castellà han de tindre un coneixement adequat d'aquesta llengua. Si no poden acreditar alguna de les titulacions enumerades en la base 7.1.1, han de fer la prova descrita en aquesta.
  d) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana de la manera indicada en la base 7 d'aquesta convocatòria.
  e) Per a participar per la reserva de places per a persones amb discapacitat, aquestes, a més de tindre els requisits generals i específics, han de tindre reconeguda, pels òrgans competents de la Generalitat, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes, una diversitat funcional el grau de la qual siga igual al 33 % o superior, sempre que això no siga incompatible amb l'exercici de la docència en l'especialitat a la qual s'opta.

  Per a l'adquisició de noves especialitats:
  a) Ser personal funcionari de carrera del cos de l'especialitat a la qual s'opta.
  En cas de situació d'excedència voluntària, d'adscripció a llocs de funció inspectora i d'adscripció a places en l'exterior o anàlegs, el compliment del requisit de la destinació s'entén referit a l'últim centre de destinació immediatament anterior.
  b) Posseir el nivell de titulació i els altres requisits que s'exigeixen per a l'ingrés lliure en l'especialitat que es pretenga adquirir, a excepció de l'acreditació dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

  Tots els requisits ESPECÍFICS enumerats anteriorment s'han de reunir el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera, a excepció del requisit específic establit en la base 2.1.2.d, i d'acord amb la base 7 d'aquesta convocatòria.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat al qual es poden aplicar els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en què siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores i la norma que es dicte per a la incorporació d'aquesta a l'ordenament jurídic espanyol.
  Així mateix, hi poden participar el cònjuge, els i les descendents del cònjuge, tant de les persones amb nacionalitat espanyola com de les nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores, quan així ho preveja el tractat corresponent, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i pel que fa als descendents, que tinguen menys de vint-i-un anys, o que en tinguen més però visquen a càrrec dels progenitors.
  b) Tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del respectiu cos, sense patir malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a la qual s'opte.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala del funcionariat, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què hauria sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se en situació d'inhabilitació o equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nomenament corresponent del mateix cos al qual es pretén ingressar, llevat que es concórrega al procediment per a l'adquisició de noves especialitats regulat en aquesta convocatòria.
  f) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, d'acord amb el que exigeix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

  Tots els requisits generals enumerats anteriorment s'han de tindre el dia que finalitze del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.


 • Places

  Nombre de places

  60

  Descripció de les places

  DESGLOSSAMENT DE PLACES PER ESPECIALITAT:

  ANGLÉS (codi 411): 50 places
  - Ingrés lliure: 46
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): -
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 4

  VALENCIÀ (codi 418): 10 places
  - Ingrés lliure: 10
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): -
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): -

  NOVES ESPECIALITATS
  Les especialitats que es poden adquirir mitjançant aquest procediment són les mateixes que les convocades pel procediment d'ingrés lliure.


 • Lloc de presentació


  Per internet

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21158

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21158


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-de-professors-d-escoles-oficials-d-idiomes


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar