Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Càrcer
  Plaça Comunitat Valenciana, 2
  Tel:962580016
  Fax:962580603


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller o, si escau, de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  d) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No tindre antecedents penals.
  f) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  h) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  Els i les sol·licitants han de reunir les condicions i requisits exigits en la convocatòria a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, ho han de fer constar en aquests i se n'han de responsabilitzar de la veracitat.


 • Taxa ordinària

  94,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de fer mitjançant el model oficial aprovat per l'Ajuntament, que estarà a disposició a les instal·lacions d'aquest i en la pàgina web municipal: www.carcer.es. No es preveu cap mena d'exempcions ni bonificacions segons l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'execució activitats relacionades amb proves selectives d'accés a l'ocupació pública de l'Ajuntament de Càrcer vigent en aquest moment.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  La sol·licitud en què el personal aspirant farà constar que reuneix les condicions exigides en les bases per a la plaça a què s'opte, referit sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, s'ha de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Càrcer. La signatura de la instància normalitzada (document annex IV) comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, dins del termini de presentació d'aquesta.
  El personal aspirant ha de fer constar en la instància la seua opció a fer l'examen en valencià o en castellà.
  Documentació que cal presentar amb la instància:
  a) Fotocòpia o còpia autèntica digitalitzada del DNI o del passaport.
  b) Declaració responsable en la qual manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que s'han d'acreditar posteriorment, si escau, en el cas que resulten seleccionats o seleccionades.
  c) Justificant de l'abonament dels drets de participació en el procediment selectiu.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en alguns dels llocs establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas que es presente la sol·licitud per algun dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, esmentada, les persones aspirants han de remetre un correu electrònic a l'Ajuntament de Càrcer: notificaciones@carcer.net, en el qual han de comunicar la presentació de la sol·licitud i acompanyar-la d'una còpia de la instància presentada i segellada per l'organisme corresponent, a l'únic efecte que l'Ajuntament conega la interposició corresponent, dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://carcer.sedelectronica.es/info.3


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar