Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  San Miguel de Salinas
  19 De Abril, 36
  Tel:965720001
  Fax:965720007


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  PENDENT. 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 59, de 26/03/2020). EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA AQUEST REIAL DECRET O, SI ÉS EL CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. A més, hi podran accedir:
  · Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o nacionals dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  · El cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu.
  · Els estrangers amb residència legal a Espanya.
  Totes les persones aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  b) Estar en possessió del títol exigit o en condicions d'obtindre'l al final del termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions encomanades.
  d) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionarial, o, en el cas de personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercien i de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  12,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha d'efectuar en el compte corrent que l'Ajuntament de San Miguel de Salinas té obert en el Banc Sabadell ES60 0081 1447 2500 0101 7802, i s'hi ha de fer constar expressament que es realitza per a participar en la convocatòria de procés selectiu per a constituir una borsa de treball temporal d'auxiliars administratius.


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen prendre part en el procés selectiu han de presentar una instància dirigida a l'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament, en la qual han de declarar que compleixen tots els requisits que fixen les bases.
  La instància ha d'anar d'acompanyada de:
  · Fotocòpia del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger o passaport.
  · Fotocòpia compulsada de la titulació oficial exigida.
  · Justificant bancari d'ingrés en concepte de taxa per concurrència a proves selectives de personal.


 • Lloc de presentació

  Es podrà presentar per via electrònica en el registre electrònic de l'Ajuntament de San Miguel de Salinas (situat en la seu electrònica d'aquesta administració), o en suport paper en el Registre General o en la forma que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sanmigueldesalinas.sedelectronica.es/?x=pFpk4f17*yWZJzrTKJ2m2A


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar