Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Benifaió
  Plaza Mayor, 15
  Tel:961781019
  Fax:961794138


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el 'Boletín Oficial del Estado'.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que permeta l'accés a l'ocupació pública.
  2. Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  3. Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  4. No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària ni equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  5. Tindre la titulació Batxillerat, FP2 o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Les titulacions que s'hagen obtingut en l'estranger s'han de justificar amb la documentació que n'acredite l'homologació. El títol s'ha d'aportar en el moment de la sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i la disposició transitòria tercera de Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.


 • Taxa ordinària

  18,03 €


  Descripció de la taxa

  L'import s'ha d'ingressar en el compte corrent de l'Ajuntament en Bankia ES67 2038 6109 2364 0000 0884.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE

  La plaça que s'ofereix s'inclou en l'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2019 (DOCV núm. 8567, d'11 de juny de 2019)

  La plaça de cobertura legal es correspon amb el lloc de treball A/1.8- Administratiu de la vigent llista de llocs de treball (acord plenari de 2 d'abril de 2019 i 30 de juliol de 2019, objecte de publicació en el BOP núm. 72, de 12 d'abril de 2019, i núm. 153, de 9 d'agost de 2019) d'acord amb les característiques següents:
  - Complement de destinació: 20.
  - Complement específic: 768,52 euros bruts/mensuals.
  - Jornada de treball: 50 %. No obstant això, el Ple de la Corporació en sessió de 23 de desembre de 2019 va acordar ampliar la jornada al 100 %, acord que es troba en fase d'informació pública pendent d'elevar-se a definitiu.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar segons el model de l'annex I, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que es facilitarà en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, situada a la plaça de l'Ajuntament núm. 15, de 9 a 14 hores.

  La instància ha d'anar acompanyada de:
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  - Còpia de l'ingrés de la taxa per concurrència a les proves selectives.

  El tribunal qualificador establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans durant el procés selectiu (article 59.2 del TREBEP). A aquest efecte, les persones interessades han de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació.


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Ajuntament o de la manera que es determina en l'article 16.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://benifaio.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar