Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  La Pobla de Vallbona
  Avinguda de Colom, 93
  Tel:962760050
  Fax:962760026


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases específiques)

 • Termini

  PENDENT. Les instàncies s'han de presentar en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat membre de la Unió Europea; ser cònjuge (sempre que no estiga separat de dret), descendent o descendent del cònjuge d'espanyol o d'un nacional de qualsevol estat de la Unió Europea, sempre que aquests descendents siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents, o bé, pertànyer a algun país amb el qual la Unió Europea tinga signat algun tractat, ratificat per Espanya, sobre la lliure circulació de treballadors i treballadores.
  b) No haver sigut separat o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria.
  c) Tindre la capacitat funcional i aptitud física i psíquica per a l'acompliment de les tasques.
  d) Estar en possessió del títol de Batxillerat, o tècnic, o complir les condicions per a obtindre'l o, si escau, de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'estat.
  En qualsevol cas, l'aportació i acreditació de les possibles equivalències les ha d'aportar la persona interessada.
  e) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  j) Qualssevol altres requisits específics d'accés relacionats amb les funcions i les tasques que s'exerciran que es determinen reglamentàriament.
  Tots els requisits s'han de mantindre durant tot el procés selectiu.
  En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió com a funcionari o funcionària de carrera.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  S'exigirà en règim d'autoliquidació i cal fer l'ingrés corresponent en qualsevol d'aquestes entitats bancàries col·laboradores: Bankia (caixers), BBVA, Caja Mar, Banco Santander SA, Kutxabank, Banco Popular Español, Caja popular, Banc de Sabadell, CaixaBank, Ibercaja Banco, o bé en l'oficina adjunta a través de targeta de crèdit.
  No s'admetrà cap altre tipus de pagament dels drets d'examen.

  L'imprés d'autoliquidació el facilitarà l'oficina adjunta presencialment o es podrà sol·licitar per correu electrònic dirigit a recaudacion@lapobladevallbona.es.
  La quota de la taxa correspon a la tramitació completa.
  L'exclusió en el procediment selectiu d'alguna de les persones aspirants, per causa no esmenable, així com la retirada voluntària o el desistiment dels aspirants una vegada iniciat el procediment selectiu no generarà dret de devolució de la taxa.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Plaça inclosa en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2019.
  - Escala de l'administració general, naturalesa funcionarial, grup C, subgrup C1, subescala administrativa.
  - La retribució bruta anual serà de 22.523,64 euros.


 • Documentació / Informació


  Les instàncies de participació s'han d'ajustar al model normalitzat que s'indica en la convocatòria, s'han dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, i caldrà utilitzar la instància que es facilitarà en les oficines municipals de l'Ajuntament, o bé imprimir-la de la pàgina web municipalhttp://www.lapobladevallbona.es/va/inici/.

  S'han de reunir els requisits genèrics que s'estableixen en els articles 66 i 69 de la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques i caldrà manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits d'admissió, així com que disposa de la documentació original que així ho acredita i que la posarà a la disposició de l'Administració quan li siga requerida.

  Juntament amb la instància, que s'ha de presentar per duplicat, caldrà acompanyar el resguard acreditatiu de l'abonament de la taxa, i si escau, el certificat de diversitat funcional i les adaptacions necessàries segons s'indica en la base tercera.

  IGUALTAT DE CONDICIONS
  Per a participar en aquesta convocatòria, qui tinga la condició legal de persona amb diversitat funcional ha de fer-ho constar expressament en la instància, ho ha d'acreditar mitjançant la certificació corresponent de l'òrgan administratiu competent i, a més, caldrà aportar les adaptacions pertinents amb el justificant corresponent.
  En el desenvolupament de les proves selectives, s'establiran les adaptacions necessàries de temps i mitjans quan un aspirant o una aspirant amb diversitat funcional així ho haja demanat en la seua instància, sense que això supose un detriment en les condicions d'igualtat amb la resta de les persones aspirants.


 • Lloc de presentació

  Preferentment per la seu electrònica d'aquest ajuntament o en el Registre d'entrada, situat a l'avinguda Colom, núm. 93, o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Si es presenta per algun dels mitjans que preveu l'article 16.4 de l'LPACAP, les persones aspirants han de remetre un correu electrònic a personal@lapobladevallbona.es, amb el qual comunicaran la presentació, i han d'adjuntar una còpia de la instància registrada i segellada per l'organisme corresponent.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lapobladevallbona.es/va/la-pobla-30/tauler-danuncis/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar