Detall

Tècnic d'administració general


 • Descripció

  Tècnic d'administració general


 • Organisme

  Xixona/Jijona
  Avda. Constitución, 6
  Tel:965610300
  Fax:965612115


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 135, de 14/05/2020). EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19, EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA, DETERMINA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA AQUEST REIAL DECRET O, SI ÉS EL CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de llicenciatura en Dret, en Ciències Polítiques i de l'Administració, en Economia, en Administració i Direcció d'Empreses, en Sociologia, en Ciències del Treball, en Ciències Actuarials i Financeres, grau en Gestió i Administració Pública, o les titulacions que corresponguen conforme al vigent sistema de titulacions.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del TREBEP.
  b) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents. L'Ajuntament de Xixona es reserva el dret a sotmetre els i les aspirants, proposats per l'òrgan tècnic de selecció, abans del seu nomenament com a personal funcionari, a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o aquella altra que puga establir-se per la llei per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i per a les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol exigit.

  De conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb les altres persones participants, tot això condicionat a la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques o funcions pròpies d'aquesta plaça, per a la qual cosa s'han d'acreditar les condicions personals d'aptitud mitjançant un dictamen vinculant expedit per l'equip multidisciplinari competent.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  L'autoliquidació la facilitarà l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (oac@xixona.es).

  La falta de pagament de la taxa en el termini de presentació d'instàncies determinarà l'exclusió de l'aspirant en el procés selectiu.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició, d'una plaça de tècnic d'administració general, vacant en la plantilla de l'Ajuntament de Xixona, dins de les places reservades a funcionaris de carrera, i incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2019 (publicada en el BOP núm. 115, de 18/06/2019).


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen participar en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar en una instància dirigida a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Xixona, en la qual han de manifestar, sota la seua responsabilitat, que reuneixen tots i cada un dels requisits que s'exigeixen en la BASE TERCERA, referits a la data d'expiració del termini de presentació de les sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment en cas de ser seleccionats. Les persones amb diversitat funcional que siguen seleccionades han d'acreditar la seua capacitat per a exercir les tasques o funcions dels llocs o places a què aspiren, mitjançant l'oportuna certificació de l'òrgan corresponent.

  Amb la instància s'ha d'aportar la documentació següent:
  a) DNI o document oficial d'identificació estranger equivalent.
  b) Titulació acadèmica exigida.
  c) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen o acreditació de l'exempció de fer-ho.


  Segons estableix l'article 59.2 del TREBEP, s'adoptaran per a les persones amb diversitat funcional que ho sol·liciten les mesures precises per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb diversitat funcional.
  Per a això, els interessats han de formular la corresponent petició concreta, que han d'aportar juntament amb la sol·licitud de participació dins del termini de presentació d'instàncies. Aquesta petició ha d'estar motivada.


 • Lloc de presentació

  Oficina d'Atenció al Ciutadà (c/ Alcoi, núm. 12, Xixona), en horari de 9 a 14 hores en dies laborables, o per qualsevol dels mitjans que estableix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, ha de fer-se en sobre obert i deixar constància de la data de presentació.

  Quan la sol·licitud es presente en un lloc o d'una manera diferent del de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Xixona, l'aspirant haurà de comunicar-ho dins del termini de presentació d'instàncies, per correu electrònic (oac@xixona.es), i adjuntar el document de registre d'entrada amb la documentació necessària. Sense aquest requisit no s'admetrà la instància quan siga rebuda per l'Ajuntament de Xixona amb posterioritat a la data de terminació del termini.
  Aquest mateix requisit s'ha de complir quan s'efectue qualsevol altre tipus d'al·legació subjecta a termini que es puga efectuar al llarg del procés selectiu.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.xixona.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar