Detall

Ordenança


 • Descripció

  Ordenança


 • Organisme

  Rojales
  Malecón de La Encanta, 1
  Tel:966715001
  Fax:966714742


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: Tindre la nacionalitat espanyola, encara que també hi podran accedir:
  · Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o nacionals dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  · El cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu.
  b) Capacitat: Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Edat: tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) Habilitació: No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  El compliment de tots els requisits exigits s'entendrà referit al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies.

  Seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb els altres aspirants. Han de presentar una certificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat o de l'Administració de l'Estat, que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents al lloc de treball objecte de la convocatòria.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la provisió en propietat, pel procediment de concurs oposició torn lliure, d'una plaça d'ordenança, vacant en la plantilla de personal laboral fix de la Corporació, inclosa en l'oferta d'ocupació pública de 2018 aprovada per Resolució d'Alcaldia el 13 de desembre i publicada en el DOGV núm. 8453, de 28/12/2018.

  A més, es constituirà una borsa de treball amb la resta de candidats que superen el procés selectiu.


 • Documentació / Informació

  Els que vulguen participar en el procés selectiu han de presentar una instància que figura en l'annex II de les bases, dirigida a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament, en la qual han de declarar que compleixen tots els requisits que fixen les bases.

  Juntament amb la instància inicial, cal presentar una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.

  Segons estableix l'article 59.2 del TREBEP i 55 LOGFPV, l'òrgan tècnic de selecció establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles, de temps i mitjans, per a la realització de prova. A aquest efecte, els aspirants han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre general o en la seu electrònica, o bé es pot presentar igualment en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://rojales.sedelectronica.es/?x=AkOqVwKsVmLrojlqHJLjtg


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar