Detall

Tècnic o tècnica superior programes intercanvi internacional. (Codi: 2020/P/FC/C/7)


 • Descripció

  Tècnic o tècnica superior programes intercanvi internacional. (Codi: 2020/P/FC/C/7)


 • Organisme


  Universitat Politècnica de València (UPV)
  Rectorat - edifici 3A
  Camí de Vera, s/n
  46022 València
  Tel.: 96 387 70 00 – 96 387 70 07
  Fax: 96 387 90 09
  Webhttp://www.upv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8810, de data 13/05/2020). EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19, EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA, DETERMINA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA AQUEST REIAL DECRET O, SI ÉS EL CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Llicenciatura, títol d'enginyeria, d'arquitectura, grau o titulació equivalent.


 • Requisits especifics

  Coneixements d'anglés equivalent a nivell B2 de l'Escola Oficial d'Idiomes.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  Així mateix, s'estén igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol que consta en l'annex I, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o l'equivalència.
  d) Estar en possessió dels requisits o les especialitats que, si escau, s'especifiquen en l'annex I de la convocatòria.
  e) No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents.
  f) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  Les condicions per a ser admés a les proves s'han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa podrà realitzar-se mitjançant un rebut bancari o amb targeta de crèdit.
  En el cas de pagament en efectiu, l'ingrés s'ha d'efectuar mitjançant el rebut emés per l'aplicació d'instàncies en la pàgina d'Internet esmentada en el punt 4.2.
  El pagament mitjançant targeta de crèdit s'ha d'efectuar en el moment d'omplir la instància en l'aplicació esmentada.

  La falta d'abonament de la taxa d'admissió a aquestes proves selectives determinarà l'exclusió de la persona aspirant, llevat que concórreguen una de les següents circumstàncies d'exempció o bonificació i es faça constar en la sol·licitud de participació.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  - Les persones que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa especial» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud.
  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) "Diversitat funcional" en l'apartat "Exempcions" de la sol·licitud.
  - Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud.

  BONIFICACIONS
  a) Els membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general obtindran una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa general» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud.

  La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics tindrà una bonificació del 10 % de la quota íntegra, acumulable a la que es fixa en l'apartat anterior, a.

  Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions que estableix la base anterior hauran de presentar la fotocòpia compulsada o acarada dels documents acreditatius de l'exempció, dins del termini de presentació de documents, de conformitat amb la base 11 d'aquesta convocatòria. En el cas que no ho presenten dins d'aquest termini, no podran ser nomenades personal funcionari de carrera de la Universitat Politècnica de València, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Classificació professional: A1 22 E040
  - Titulació: llicenciatura, títol d'enginyeria, d'arquitectura, grau o titulació equivalent.
  - Àrea: Programes internacionals d'intercanvi
  - Jornada: dedicació completa
  - Localitat: València:
  La localitat de destinació també podrà ser Alcoi o Gandia, depenent del resultat del concurs de mèrits previ que realitze la Universitat Politècnica de València.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds s'han d'omplir exclusivament per via electrònica, per a la qual cosa cal accedir al formulari «Sol·licitud d'admissió a proves selectives a la Universitat Politècnica de València (PAS)», disponible en la seu electrònica de la Universitat Politècnica de València en la pàgina web següent: https://sede.upv.es. Per a l'accés a aquest formulari, es requereix la identificació electrònica de la persona interessada, mitjançant qualsevol dels sistemes d'identificació i signatura acceptats en la seu electrònica de la Universitat Politècnica de València, que figuren detallats en l'adreça web següent: https://sede.upv.es/oficina_tactica/?idioma=ca_ES /tramita/19/186.
  * Sistemes d'identificació i signatura: vegeu l'annex V d'aquestes bases.

  En les dependències de l'oficina del Registre General a València i en les oficines dels registres auxiliars dels campus d'Alcoi i de Gandia de la Universitat Politècnica de València, es posaran a la disposició de les persones interessades, que així ho requerisquen, els recursos informàtics suficients per a accedir a aquesta pàgina web i així poder tramitar la seua instància.

  Per a completar amb èxit el procés de sol·licitud, s'han de realitzar els passos següents dins del termini estipulat:
  a) Identificar-se electrònicament en la seu electrònica.
  b) Accedir i omplir el formulari electrònic de sol·licitud.
  c) Pagar la taxa corresponent (si és el cas, en funció de la vostra situació personal), bé per mitjans electrònics o mitjançant un rebut bancari.
  d) Registrar electrònicament la sol·licitud.
  No seran admeses i, conseqüentment, quedaran excloses del procés selectiu, les persones que hagen abonat la taxa però no hagen registrat la sol·licitud electrònicament, sense perjudici del que s'indica en l'apartat següent.

  * Excepcionalitat tècnica:
  Quan, per motius tècnics excepcionals atribuïbles a l'Administració, no siga possible completar els passos anteriors per mitjans electrònics durant un període prolongat dins del termini estipulat, les persones interessades podran presentar la sol·licitud per mitjans no electrònics. Per a això, haurà de realitzar els següents passos dins del termini estipulat:
  a) Descarregar i imprimir un model de sol·licitud en blanc accessible en l'adreça web següent:http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/U0827009.doc.
  b) Omplir aquest model i incloure una signatura manuscrita.
  c) Pagar la taxa corresponent (si escau, en funció de la seua situació personal), mitjançant un rebut bancari.
  d) Registrar presencialment la sol·licitud i el rebut bancari validat a través de certificació mecànica per entitat bancària, en qualsevol de les oficines de registre que figuren en l'annex III d'aquesta convocatòria.
  No s'admetran i, conseqüentment, quedaran excloses del procés selectiu les persones que, sense concórrer circumstàncies d'excepcionalitat tècnica demostrables, hagen registrat presencialment la seua sol·licitud mitjançant el procés que s'ha descrit abans.

  NOTA: Els resultats de cada un dels exercicis, les successives crides i convocatòries i, en definitiva, qualsevol decisió que adopte el tribunal i que haja de conéixer el personal aspirant fins a la finalització de les proves selectives s'exposarà en la seu electrònica de la Universitat Politècnica: sede.upv.es (apartat anuncis) i en el microweb del Servei de Recursos Humans, l'adreça dels quals és: http://www.upv.es/entidades/SRH/. La publicació en el microweb del Servei de Recursos Humans és la que es prendrà com a referència a l'efecte del còmput de terminis, i serà suficient aquesta exposició, en la data en què s'inicie, com a notificació amb caràcter general.


 • Lloc de presentació


  Exclusivament per via electrònica, per a la qual cosa cal accedir al formulari «Sol·licitud d'admissió a proves selectives a la Universitat Politècnica de València (PAS)», disponible en la seu electrònica de la Universitat Politècnica de València en la pàgina web següent: https://sede.upv.es.

  * Excepcionalitat tècnica: quan, per motius tècnics excepcionals atribuïbles a l'Administració, no siga possible presentar la sol·licitud per mitjans electrònics, podreu presentar la vostra sol·licitud en qualsevol de les oficines de registre que s'indiquen a continuació:

  - Registre General de la Universitat Politècnica de València
  Universitat Politècnica de València
  Edifici 3F
  Camí de Vera, s/n
  46022 València (València)
  Tel. (+34) 96 387 74 05
  http://www.upv.es/entidades/SPET/infoweb/ag/info/1003451normalc.html

  - Registre del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València
  Escola Politècnica Superior de Gandia
  Edifici F
  C/ Paranimf, 1
  46730 Grau de Gandia (València)
  Tel. (+34) 96 284 93 02
  http://www.upv.es/contenidos/CGANDIA/
  administracion/939537normalc.html

  - Registre del Campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València
  Escola Politècnica Superior d'Alcoi
  Plaça Ferrándiz i Carbonell, s/n
  03801 Alcoi (Alacant)
  Tel.: (+34) 96 652 85 10
  http://www.epsa.upv.es/alumnado.php


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/676960normalc.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar