Detall

Agent de la Policia Local (consolidació)


 • Descripció

  Agent de la Policia Local (consolidació)


 • Organisme

  Bétera
  José Gascón, 9 bajo
  Tel:961600351
  Fax:961690924


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, 18 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  i) Abonar la taxa que estableix l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen vigent.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar en CAIXABANC núm. compte ES50 2100 7295 4822 0000 7638, i s'hi ha d'indicar el nom i els cognoms de l'aspirant i el concepte de l'ingrés (Oposició agents policia local procés consolidació d'ocupació).

  En cap cas el pagament dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació dins del termini i en la forma escaient de la sol·licitud. La falta de la justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  10

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és regular el procés selectiu per a la cobertura de 10 places d'agent de Policia Local, mitjançant el sistema de concurs oposició en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal.

  Aquestes places es troben incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2019 de l'Ajuntament de Bétera.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquesta convocatòria han d'estar degudament omplides i s'han de dirigir a l'Excma. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Bétera. El model de sol·licitud es troba en l'annex II de la convocatòria.
  En les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits que s'exigeixen en aquestes bases i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa, en el cas d'obtindre qualsevol de les places.
  El domicili que figura en la sol·licitud es considerarà l'únic vàlid a l'efecte de notificacions i s'hi ha d'indicar, a més, una adreça de correu electrònic i un número de telèfon per a rebre comunicacions. Seran responsabilitat exclusiva de la persona sol·licitant els errors en la consignació d'aquests i les seues modificacions.

  La instància s'ha d'acompanyar, per a tots els aspirants, de la següent documentació:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  b) Resguard de l'ingrés bancari dels drets d'examen
  b. En cas de sol·licitar l'exempció de proves físiques, s'ha d'aportar un certificat de superació d'aquestes proves en les condicions que estableixen les bases.


 • Lloc de presentació

  En el Registre electrònic general de l'Ajuntament o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.betera.es/ca/landing


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar