Detall

Escala tècnica bàsica de comunicació i publicacions (distribució editorial)


 • Descripció

  Escala tècnica bàsica de comunicació i publicacions (distribució editorial)


 • Organisme


  Universitat Jaume I Castelló (UJI)
  Edifici Rectorat i Serveis Centrals
  Campus del Riu Sec
  12071 Castelló de la Plana
  Tel.: 96 472 80 00
  Fax: 96 472 90 16
  Webhttp://www.uji.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8818, de 22 de maig de 2020). EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19, EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA, DETERMINA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  Acreditar coneixements de valencià de nivell C1, d'acord amb la taula d'equivalències de la Universitat Jaume I. Aquesta es pot consultar en l'enllaç següent: https://bit.ly/2IiWz49


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat:
  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - També podran participar en igualtat de condicions:
  a) Les persones nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  b) El o la cònjuge de les persones amb nacionalitat espanyola i de les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, hi podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que siguen dependents.
  c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores.
  Les persones no residents a Espanya incloses en l'apartat b, així com les incloses en l'apartat c, han d'acompanyar la seua sol·licitud del document que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  2. Capacitat: tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques de la plaça convocada.
  3. Edat: tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  4. Titulació: les persones interessades han d'estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic o tècnica, o estar en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, cal ajustar-se al que disposa l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE de 17 de juny), per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada mitjançant l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent credencial d'homologació. Aquest requisit no serà aplicable a les persones que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
  5. Habilitació: no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés a cossos o escales de personal funcionari, ni tindre la condició de personal funcionari de carrera en la mateixa escala a la qual es presenta.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  FORMA DE PAGAMENT:
  - Si no es té dret a la bonificació prevista en l'apartat 5.2, el pagament de la taxa s'ha de realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, a través de l'enllaç següent:
  https://e-ujier.uji.es/pls/www/pagaments.ini?p_id=14&p_importe=15,00&p_referencia=18682

  - En el cas que sí que es tinga dret a la bonificació prevista en l'apartat 5.2, el pagament de la taxa es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit, a través de l'enllaç següent:
  https://e-ujier.uji.es/pls/www/pagaments.ini?p_id=14&p_importe=7,50&p_referencia=18682


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS
  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  a) Les persones que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.
  b) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  c) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

  BONIFICACIONS
  Els membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de la quota íntegra, és a dir, l'import serà de 7,50 euros.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La convocatòria té per objecte la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a cobrir una plaça de l'escala tècnica bàsica de comunicació i publicacions (distribució editorial) de la Universitat Jaume I de Castelló, C, subgrup C1, sector administració especial.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de presentar per via electrònica, per a la qual cosa serà necessari tindre un certificat digital de signatura electrònica, DNI electrònic o el sistema d'identificació CLAVE. La sol·licitud s'ha de formalitzar en línia a través del Registre electrònic de la Universitat Jaume I: https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/

  El tractament de la informació per mitjans electrònics tindrà en compte el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i altres disposicions que siguen aplicables.

  L'òrgan tècnic de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. Les persones amb diversitat funcional han d'indicar-ho en la sol·licitud marcant el tipus de diversitat funcional: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial.
  Així mateix, hi han d'indicar les mesures que sol·liciten.

  Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar amb el certificat acreditatiu de la bonificació o exempció del pagament de la taxa.

  Serà procedent la devolució de les taxes per drets d'examen només en els supòsits i a través dels procediments previstos en l'article 1.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar per via electrònica.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar