Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Procediment extraordinari per a la inscripció del personal que finalitza el grau en Infermeria en el curs 2019/2020.


 • Descripció

  Procediment extraordinari per a la inscripció del personal que finalitza el grau en Infermeria en el curs 2019/2020.


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. La presentació de sol·licituds romandrà oberta des del 26 de maig de 2020 fins al dia 8 de juny de 2020.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits especifics

  En relació amb el requisit de titulació de grau en Infermeria, s'entendrà que està en condicions d'obtindre-la qui acredite haver superat els estudis universitaris conduents a l'obtenció del grau mitjançant la certificació de l'abonament dels drets d'expedició del títol en el moment en què es produïsca el nomenament.
  Aquesta certificació s'ha d'aportar en el moment de la presa de possessió de conformitat amb el que estableix l'apartat sisé d'aquesta resolució.


 • Requisits generals

  - Personal que finalitze el grau en Infermeria en el curs 2019/2020. La validesa de la inscripció estarà condicionada a l'obtenció del títol en la data d'inici del nomenament objecte de l'oferta de treball.
  - Els requisits d'inscripció en aquest procediment extraordinari són els que estableix l'article 4 de l'Ordre 4/2019, de 14 de novembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula el procediment de selecció de personal temporal per a la cobertura de places estatutàries gestionades per la conselleria amb competències en matèria de sanitat.


 • Documentació / Informació

  Resolució de 22 de maig de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'estableix un procediment extraordinari per a la inscripció del personal que finalitza el grau en Infermeria en el curs 2019/2020.


 • Lloc de presentació


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BTT-INSC-SOL_CEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=73635


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar