Detall

Agents del cos de la Policia Local


 • Descripció

  Agents del cos de la Policia Local


 • Organisme

  Granja de Rocamora
  Plaza de San Pedro, 1
  Tel:965360401
  Fax:966750322


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  c) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  d) No tindre antecedents penals.
  e) Estar en possessió del títol de Batxiller, tècnic o equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  f) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  g) Comprometre's, per mitjà de declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  h) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  i) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'estableixen mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat.
  En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  El model d'instància i informació sobre aquesta convocatòria s'ha de sol·licitar a l'Ajuntament de Granja de Rocamora.

  Qui vulga prendre part en aquest procés selectiu ho ha de sol·licitar en una instància dirigida a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Granja de Rocamora, en la qual ha de manifestar, sota la seua responsabilitat, que reuneix tots i cada un dels requisits exigits en la BASE TERCERA, referits a la data d'expiració del termini de presentació de les sol·licituds, fet que han d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  1. DNI.
  2. Titulació acadèmica exigida.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (plaça de San Pedro, número 1, Granja de Rocamora), en horari de 9 a 14 hores en dies laborables, a través de la seu electrònica: https://granjaderocamora.sedeelectronica.es/board/ o per qualsevol dels mitjans que estableix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://granjaderocamora.sedeelectronica.es/board/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar