Detall

Conserge col·legi.


 • Descripció

  Conserge col·legi.


 • Organisme

  Alfafar
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:963182126
  Fax:963186035


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o, d'acord amb el que estableix l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea.
  b) Tindre més de 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació.
  c) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions corresponents.
  d) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei a l'Estat, a les comunitats autònomes o a les corporacions locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
  e) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'incompliment de la qual cosa serà un requisit no esmenable.
  No serà exigible el requisit del Certificat d'Escolaritat d'acord amb la disposició addicional sisena del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés objecte de la present convocatòria. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió com a funcionari/ària de carrera.


 • Taxa ordinària

  31,45 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer amb la prèvia autoliquidació expedida pel Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), o mitjançant la seu electrònica (Catàleg de tràmits - Pagaments i autoliquidacions), en què s'ha d'indicar clarament la plaça objecte de la convocatòria.
  La taxa per concurrència a proves selectives únicament es tornarà amb la petició prèvia de la persona interessada, en el cas que siga exclosa del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  Gaudiran d'exempció els subjectes passius que, en el moment de presentar la sol·licitud, es troben en situació de desocupació, per a la qual cosa han de presentar, a fi d'acreditar fefaentment aquesta circumstància, un certificat de Labora en el qual ha de constar la situació de la persona desocupada i el certificat del SEPE de no ser perceptora de cap mena de subsidi.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  Places de conserge col·legi, (56-F,111-F,47-F i 48-F) vacants en la plantilla d'aquest ajuntament, incloses en les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2019 i enquadrades en el grup AGP (agrupacions professionals) corresponent a l'escala d'Administració general, subescala subalterna, categoria conserge.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar formar part en aquesta convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament d'Alfafar, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que figura com a annex II.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Justificant d'haver ingressat, amb l'autoliquidació prèvia expedida pel Servei d'Atenció al Ciutadà (S. A. C.), o mitjançant la seu electrònica (Catàleg de tràmits - Pagaments i autoliquidacions).
  b) Fotocòpia acarada del D.N.I. (no és necessari en el tràmit telemàtic en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alfafar).
  c) Així mateix, els/les aspirants han de declarar de manera expressa i formal en la sol·licitud que reuneixen tots i cada un dels requisits establits en la base segona (requisits dels candidats).
  Els requisits establits per a poder participar s'han de referir a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés de selecció. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes en qualsevol moment.
  No serà necessària l'aportació dels requisits enunciats la documentació dels quals conste ja acreditada i, si és el cas, vigent, en els expedients administratius d'aquesta administració.

  Posteriorment, a requeriment de l'òrgan de selecció i abans de la fase de concurs, cal aportar:
  - La documentació acreditativa dels mèrits degudament acarada perquè es puga baremar, que s'ha de presentar en sobre tancat. No es valorarà la documentació que no complisca aquest requisit.
  La valoració tant dels mèrits del concurs com dels requisits establits per a poder participar ha de fer referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés de selecció. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes en qualsevol moment.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en el Servei d'Atenció al Ciutadà o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que les instàncies es presenten en altres organismes públics per mitjà de finestreta única, serà un requisit necessari que el sol·licitant remeta un correu electrònic al departament de personal (personal@alfafar.es), en què comunique la data i l'organisme de presentació d'aquesta.

  També estarà disponible el tràmit de presentació d'instàncies per a participar en la present convocatòria, de manera telemàtica en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alfafar. (alfafar.sedeelectrónica.es)


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alfafar.com/tablon-ciudadano/?lang=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar