Detall

Tècnic/a d'administració general


 • Descripció

  Tècnic/a d'administració general


 • Organisme

  Ibi
  Carrer Les Eres, 48
  Tel:965552450
  Fax:965552935


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) Estar en possessió d'algun dels títols acadèmics següents o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies: llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau, segons el que preveu el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per a l'ingrés en els cossos o les escales del subgrup A1.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent.
  Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret comunitari.
  En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'un certificat expedit a l'efecte per l'administració educativa competent en cada cas.
  e) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  f) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques ni dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  Es garanteix la igualtat de condicions a persones amb discapacitat conforme al que s'estableix en els articles 55.2 i 55.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és regular el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball temporal de tècnic/a d'administració general de l'Ajuntament (subgrup de classificació A1), per a futurs nomenaments com a personal funcionari interí, sempre que es done alguna de les circumstàncies que preveu l'article 16.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.


 • Documentació / Informació

  El model oficial de sol·licitud el facilitarà l'Ajuntament i s'ha de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Excm. Ajuntament d'Ibi.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Fotocòpia DNI.
  b) Fotocòpia de la titulació exigida en la base segona d'aquesta convocatòria.
  c) Llista de tots els mèrits que la persona que hi aspire considere oportuns perquè es valoren en la fase de concurs, sense que s'hi puga aportar cap còpia juntament amb la instància. En la fase de concurs, no es valoraran els mèrits que no s'hi hagen indicat.

  En el cas que les persones aspirants vulguen realitzar alguna de les proves en valencià, ho han de manifestar en la sol·licitud.

  Les persones amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat, o l'òrgan de la comunitat autònoma competent, o de l'Administració general de l'Estat, que acredite tal condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte d'aquesta convocatòria.
  L'Ajuntament, quan siga necessari, adoptarà les mesures adequades en el procediment selectiu que garantisquen la seua participació en condicions d'igualtat mitjançant les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans. A aquests efectes, ho han de fer constar en la sol·licitud de participació en el procés selectiu, amb la proposta de l'adaptació sol·licitada; en aquest cas, abans de la realització de la prova serà resolta la sol·licitud per l'òrgan de selecció, per a la qual cosa ha de motivar expressament la denegació o modificació, si escau, de l'adaptació sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  En la seu electrònica o en el Registre General de l'Ajuntament d'Ibi.
  Les instàncies es poden presentar, igualment, per mitjà de qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ibi.es/index.asp?lang=ca-es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar