Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Mancomunidad Plana Alta
  Tel:964701100
  Fax:964701151


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores, de conformitat amb el que disposa l'article 57 de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, les equivalències les ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  e) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins al nomenament.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la creació d'una borsa de treball, pel sistema de concurs oposició lliure, per a posteriors nomenaments com a funcionaris/àries interins/ines, amb la finalitat de proveir tant vacants com substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals de places d'auxiliar administratiu.
  L'àmbit d'actuació de la Mancomunitat Plana Alta inclou els sis municipis que la integren (Sant Joan de Moró, Benlloc, les Coves de Vinromà, la Pobla Tornesa, Sierra Engarcerán i Vilafamés), la plaça pot comportar ineludiblement la necessitat de desplaçament entre aquests, de manera que els/les aspirants han de tindre la possibilitat de desplaçar-se pels seus mitjans entre tots els municipis de la Mancomunitat.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds de participació, segons l'article 14 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, s'han de presentar per mitjans telemàtics, a través la seu electrònica de la Mancomunitat Plana Alta (https://planaalta.sedelectronica.es).

  En aquestes proves seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta d'aspirants.
  Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l'òrgan competent de la comunitat autònoma o de l'Administració de l'Estat que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la convocatòria.
  El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització de la prova. A aquest efecte, les persones interessades han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Per mitjans telemàtics, a través la seu electrònica de la Mancomunitat Plana Alta (https://planaalta.sedelectronica.es).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.planaalta.es/ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar