Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Mancomunidad "La Costera-Canal"
  Tel:962280441
  Fax:962280451


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 118, de 22/06/2020).


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Places

  Descripció de les places

  La convocatòria i les bases són per a la formació d'una borsa d'ocupació de funcionari/ària interí/ina per a la provisió temporal de llocs d'administratiu/iva en la Mancomunitat.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds es podran presentar mitjançant la instància normalitzada annexa a les bases. El text íntegre de les bases es pot consultar en el tauler d'anuncis i en la seu electrònica (https://lacosteracanal.sedelectronica.es/board/).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lacosteracanal.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar