Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Oliva
  Plaça Ajuntament, 1
  Tel:962850250
  Fax:962839772


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 306, de 21/11/2020.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del certificat A2 de la Junta Qualificadora de Valencià (oral) o equivalent.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o complir els requisits que estableix l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en el supòsit d'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa, llevat que la normativa específica en determine una diferent.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, ni haver sigut separat o inhabilitat per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, ESO o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitza el termini de presentació d'instàncies. L'acreditació de l'equivalència de les diferents titulacions correspondrà a l'aspirant.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre en el moment del nomenament. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes en qualsevol moment del procediment o de la presa de possessió.

  Respecte de les titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. Els aspirants han d'acreditar degudament la convalidació o l'homologació dels títols mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.

  Les titulacions oficials acadèmiques que presenten els aspirants han d'anar acompanyades de l'equivalència de títols declarada per l'autoritat acadèmica competent (Ministeri d'Educació o organisme competent).

  D'acord amb el que estableix l'article 38.3 de la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids, seran admeses les persones amb discapacitats en igualtat de condicions que els altres aspirants.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar el compte IBAN ES77 0182-5941-44-0017114001 del BBVA, sucursal d'Oliva, a nom de l'Ajuntament d'Oliva, i s'hi ha d'adjuntar una còpia del resguard.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La plaça convocada és l'F173, enquadrada en l'escala d'administració general, subescala auxiliar, subgrup C2 dels establits en l'art. 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP). El procediment selectiu serà per torn lliure mitjançant el sistema de concurs oposició.

  L'oferta d'ocupació pública correspon a l'exercici 2017, publicada en el BOP de València núm. 232, de 4 de desembre de 2017.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu s'han de dirigir a l'Alcalde President de l'Ajuntament d'Oliva, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model facilitada pel Registre General i que es farà pública a través dels mitjans electrònics que tinga l'Ajuntament.

  Les instàncies han d'estar degudament omplides i han de reunir els requisits genèrics que estableix l'article 66.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (LPACAP), així com el que estableix l'article 69 del mateix text, per a ser admesos/eses i prendre part en les proves selectives, els/les sol·licitants han de manifestar en les seues instàncies que coneixen les bases i que reuneixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies, així com que disposen de la documentació original que així ho acredita i que la posaran a la disposició de l'Administració quan els siga requerida.

  Juntament amb el model d'instància per a sol·licitar participar en el procés selectiu, els/les aspirants han de presentar la documentació següent:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent acreditatiu de la identitat de la persona aspirant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica o justificant d'haver pagat els drets d'expedició, sense perjudici de la seua posterior presentació que els habilita per a l'acompliment de la plaça sol·licitada.
  - Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen.
  En el document d'ingrés dels drets d'examen, ha de constar el nom de l'aspirant i la plaça a la qual opta.
  - Fotocòpia del certificat A2 de la Junta Qualificadora de Valencià (elemental) o equivalent.
  S'ha d'adjuntar a la sol·licitud en sobre tancat la documentació acreditativa dels mèrits i l'experiència valorables que preveuen les bases de la convocatòria, i es pot presentar una fotocòpia compulsada d'aquests documents. Aquest sobre romandrà tancat fins al moment en què el tribunal haja procedit a la qualificació de l'exercici de la fase d'oposició i a la publicació de les qualificacions que han obtingut els aspirants.
  Es tindran en compte els mèrits fins al dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, sempre que siguen al·legats i acreditats documentalment en l'acte de presentació, de manera que no en prendran en consideració els que es presenten amb posterioritat a la finalització d'aquest termini.

  COMENÇAMENT I DESENVOLUPAMENT
  L'exercici es durà a terme en la data i el lloc que s'anunciarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web www.oliva.es

  Els/les aspirants seran convocats per a l'exercici en crida única i seran exclosos/oses els que no hi compareguen, excepte en els casos degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

  PROVES SELECTIVES
  El procediment de selecció dels aspirants serà el concurs oposició, la valoració de la fase de concurs representarà el 40 % sobre la nota final, suma de les dues fases, i en cap cas la valoració de la fase de concurs podrà aplicar-se per a superar la fase d'oposició.

  DEFECTES CORREGIBLES
  Si alguna instància tinguera algun defecte corregible, podrà requerir-se la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa així, serà exclosa de la llista d'admesos/eses.
  Els errors de fet que pogueren advertir-se podran esmenar-se en qualsevol moment d'ofici o a petició de la persona interessada.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://oliva.es/es/ciudadania/tablon-de-anuncios/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar