Detall

Operari


 • Descripció

  Operari


 • Organisme

  Orihuela
  Plaza Marques de Arneva, 1
  Tel:966736864
  Fax:966741444


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que estableix l'art. 57 TREBEP.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No patir malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les corresponents funcions.
  - Permís de conduir B1.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  7,21 €


  Descripció de la taxa

  Les taxes s'han de fer efectives directament o mitjançant una transferència en el compte de l'Ajuntament de BANKIA: ES87 2038 9618 9964 0000 0315, per a la qual cosa han d'especificar en el document d'ingrés a quina prova selectiva correspon i el nom i els cognoms del sol·licitant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  Estaran exempts del pagament de la taxa les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és la constitució d'una borsa d'ocupació per a la substitució de treballadors que presten servei en l'Àrea de Condícia Urbana com a operaris.


 • Documentació / Informació


  La instància (model de declaració responsable de l'annex I) s'ha de dirigir al president de la Corporació, en la qual han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions o els requisits exigits en la base segona, referits a la data en què acaba el termini de presentació d'instàncies.
  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  ·Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen.
  ·Documentació acreditativa dels mèrits d'acord amb la base setena (es pot presentar a través de la seu electrònicahttp://orihuela.sedelectronica.es, sense perjudici que s'acredite amb els originals, en el seu moment, segons la base novena).

  Els aspirants amb discapacitat ho han de fer constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants, i han d'acreditar la discapacitat mitjançant un document justificatiu que presentarà amb la sol·licitud, degudament compulsat.


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general de l'Ajuntament o en algun dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en aquest cas, s'ha d'enviar una còpia de la sol·licitud al correu electrònic recursoshumanos@orihuela.es).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://orihuela.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar